Hàm getchar() trong C

Hàm int getchar(void) trong Thư viện C chuẩn lấy một ký tự (một unsigned char) từ stdin. Hàm này tương đương hàm getc với tham số là stdin.

Khai báo hàm getchar() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm getchar() trong C:

int getchar(void)
  • Tham số: Hàm này không nhận bất kỳ tham số nào.
  • Trả về giá trị: Hàm này trả về ký tự được đọc dưới dạng một unsigned char được ép kiểu thành một int hoặc EOF hoặc lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm getchar() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
   char c;
 
   printf("Nhap ky tu: ");
   c = getchar();
 
   printf("Ky tu vua nhap: ");
   putchar(c);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Khai báo hàm getchar() trong C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm getc() trong C

Bài tiếp: Hàm putc() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 09:50
55 👨 43.075
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C