Hàm atol() trong C

Hàm long int atol(const char *str) trong Thư viện C chuẩn chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số long int.

Khai báo hàm atol() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm atol() trong C:

long int atol(const char *str)

Tham số

str -- Đây là chuỗi biểu diễn một số nguyên.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số nguyên đã được chuyển đổi dưới dạng một giá trị long int. Nếu không có sự chuyển đổi hợp lệ nào được thực hiện, hàm trả về 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm atol() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  long val;
  char str[20];
  
  strcpy(str, "98993489");
  val = atol(str);
  printf("Gia tri duoi dang chuoi = %s, \nGia tri duoi dang long int = %ld\n", str, val);

  strcpy(str, "QTM.com");
  val = atol(str);
  printf("\nGia tri duoi dang chuoi = %s, \nGia tri duoi dang long int = %ld\n", str, val);
	
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm atoi() trong C

Bài tiếp: Hàm strtod() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 18:37
31 👨 1.063
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C