Hàm tmpfile() trong C

Hàm FILE *tmpfile(void) trong Thư viện C chuẩn Tạo file tạm thời trong chế độ wb+. File tạm thời đã tạo sẽ được tự động xóa khi stream bị đóng (hàm fclose) hoặc khi chương trình kết thúc.

Khai báo hàm tmpfile() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm tmpfile() trong C:

FILE *tmpfile(void)

Tham số

Hàm này không nhận bất kỳ tham số nào.

Trả về giá trị

Nếu thành công, hàm này trả về một con trỏ tới file tạm thời đã được tạo. Nếu file này không thể được tạo, thì hàm trả về NULL.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm tmpfile() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
   FILE *fp;

   fp = tmpfile();
   printf("Mot file tam thoi duoc tao !!!\n");

   /* truoc khi su dung fclose, ban co the su dung file tam thoi nay */

   fclose(fp);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên để tạo một file tạm thời trong /tmp folder nhưng khi chương trình thoát ra, nó sẽ tự động bị xóa và chương trình sẽ cho kết quả sau:

Khai báo hàm tmpfile() trong C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm setvbuf() trong C

Bài tiếp: Hàm tmpnam() trong C

Thứ Ba, 28/08/2018 15:41
52 👨 576
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C