Đệ quy trong C

Đệ quy là quá trình lặp đi lặp lại một thành phần theo cùng một cách. Dưới đây là một ví dụ minh họa tổng quát:

void tenhamdequi()
{
  tenhamdequi(); /* goi chinh no */
}

int main()
{
  tenhamdequi();
}

Ngôn ngữ lập trình C hỗ trợ đệ quy, ví dụ, một hàm có thể gọi đến chính nó. Nhưng khi bạn sử dụng hàm đệ quy, lập trình viên cần phải cẩn thận định nghĩa điều kiện thoát khỏi hàm, phòng khi gặp phải vòng lặp vô hạn.

Hàm lặp đệ quy rất hữu dụng để giải quyết các vấn đề trong toán học như tính toán giai thừa, tạo dãy Fibonacci, …

Tính toán giai thừa trong C

Dưới đây là một ví dụ, có thể tính toán giai thừa của một số cho trước sử dụng hàm đệ quy:

#include <stdio.h>

int tinhgiaithua(unsigned int i)
{
  if(i <= 1)
  {
   return 1;
  }
  return i * tinhgiaithua(i - 1);
}
int main()
{
  int i = 10;
  printf("Gia tri giai thua cua %d la %d\n", i, tinhgiaithua(i));
  
  printf("\n===========================\n");
  printf("QTM chuc cac ban hoc tot! \n");
  return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên để xem kết quả:

Dãy Fibonacci trong C

Dưới đây là một ví dụ khác, tạo ra dãy Fabonacci cho một số cho trước sử dụng hàm đệ quy:

#include <stdio.h>

int day_fibonaci(int i)
{
  if(i == 0)
  {
   return 0;
  }
  if(i == 1)
  {
   return 1;
  }
  return day_fibonaci(i-1) + day_fibonaci(i-2);
}

int main()
{
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i++)
  {
    printf("%d\t%n", day_fibonaci(i));
  }
  printf("\n===========================\n");
  printf("QTM chuc cac ban hoc tot! \n");
  return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên để xem kết quả:

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Xử lý lỗi trong C

Bài tiếp: Tham số biến trong C

Thứ Sáu, 03/08/2018 16:48
51 👨 1.168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C