Hàm strtod() trong C

Hàm double strtod(const char *str, char **endptr) trong Thư viện C chuẩn chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số thực dấu chấm động (kiểu double). Nếu endptr không là NULL, một con trỏ tới ký tự sau ký tự cuối cùng được sử dụng trong sự chuyển đổi được lưu trữ trong vị trí được tham chiếu bởi endptr.

Khai báo hàm strtod() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm strtod() trong C:

double strtod(const char *str, char **endptr)

Tham số

str -- Đây là giá trị để được chuyển đổi thành một chuỗi.

endptr -- Đây là tham chiếu tới một đối tượng đã được cấp phát của kiểu char*, có giá trị được thiết lập bởi hàm tới ký tự kế tiếp trong str sau giá trị số.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số thực dấu chấm động đã được chuyển đổi dưới dạng một giá trị double. Nếu không, hàm trả về 0.0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm strtod() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{ 
   char str[30] = "21.32301 Hoc C tai QTM";
   char *ptr;
   double ret;

   ret = strtod(str, &ptr);
   printf("Phan gia tri (double) la: %lf\n", ret);
   printf("Phan chuoi la: |%s|", ptr);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm atol() trong C

Bài tiếp: Hàm strtol() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 11:34
52 👨 1.474
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C