Hàm putc() trong C

Hàm int putc(int char, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi một ký tự (một unsigned char) được xác định bởi tham số char tới Stream đã cho và tăng position indicator cho Stream đó.

Khai báo hàm putc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm putc() trong C:

int putc(int char, FILE *stream)

Tham số

char -- Đây là ký tự được ghi.

stream -- Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream, nơi ký tự được ghi.

Trả về giá trị

Hàm này trả về ký tự được đọc dưới dạng một unsigned char được ép kiểu thành một int hoặc EOF hoặc lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm putc() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int ch;

  fp = fopen("baitapc.txt", "w");
  for( ch = 33 ; ch <= 100; ch++ ) 
  {
   putc(ch, fp);
  }
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ tạo một baitapc.txt trong thư mục hiện tại và có nội dung sau:

Biên dịch và chạy chương trình

Bây giờ theo dõi nội dung file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;

  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  while(1)
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", c);
  }
  fclose(fp);
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm getchar() trong C

Bài tiếp: Hàm putchar() trong C

Thứ Tư, 29/08/2018 16:02
53 👨 2.498
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C