Hàm strxfrm() trong C

Hàm size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n) biến đổi n ký tự đầu tiên của chuỗi src vào trong locale hiện tại và đặt chúng trong chuỗi dest.

Khai báo hàm strxfrm() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strxfrm() trong C:

size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n)

Tham số:

dest -- Đây là con trỏ tới mảng đích, nơi nội dung để được sao chép. Nó có thể là một con trỏ null nếu tham số cho n là 0.

src -- Đây là chuỗi để được chuyển đổi vào trong Locale hiện tại.

n -- Số ký tự tối đa để được sao chép tới str1.

Trả về giá trị:

Hàm này trả về độ dài của chuỗi đã được chuyển đổi, không bao gồm ký tự null kết thúc.

Ví dụ hàm strxfrm()

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strxfrm() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
   char dest[20];
   char src[20];
   int len;

   strcpy(src, "QTM");
   len = strxfrm(dest, src, 20);

   printf("Độ dài của chuỗi |%s| là: |%d|", dest, len);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strtok() trong C

Thứ Năm, 09/04/2020 09:07
52 👨 963
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C