Hàm mbtowc() trong C

Hàm int mbtowc(wchar_t *pwc, const char *str, n) chuyển đổi một dãy nhiều byte thành một wide char.

Khai báo hàm mbtowc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho mbtowc() trong C:

int mbtowc(whcar_t *pwc, const char *str, size_t n)

Tham số

pwc: Đây là con trỏ tới một đối tượng của kiểu wchar_t.

str: Đây là con trỏ tới byte đầu tiên của một multi-byte char.

n: Đây là số byte tối đa để được kiểm tra cho độ dài ký tự.

Trả về giá trị

Nếu str không là NULL, thì hàm mbtowc() trả về số byte đã dùng bắt đầu tại str, hoặc trả về 0 nếu str trỏ tới một null byte, hoặc trả về -1 nếu có lỗi.

Nếu str là NULL, thì hàm mbtowc() trả về giá trị khác không nếu mã hóa là có trạng thái hoặc trả về 0 nếu là không có trạng thái.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của mbtowc() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char *str = "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!";
  wchar_t mb[100];
  int len;
  
  len = mblen(NULL, MB_CUR_MAX); 

  mbtowc(mb, str, len*strlen(str) );
  
  wprintf(L"%ls \n", mb );  
  
  return(0);
}

Biên dịch chương trình C trên trong Dev-C sẽ không cho bạn kết quả nào, và bạn sẽ thấy một dòng cảnh báo nói rằng việc chuyển đổi từ hằng chuỗi thành char* là đã cũ, và không nên sử dụng.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm mbstowcs() trong C

Bài tiếp: Hàm wctomb() trong C

Thứ Sáu, 31/08/2018 14:39
52 👨 300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C