Hàm fscanf() trong C

Hàm int fscanf(FILE *stream, const char *format,...) trong Thư viện C chuẩn đọc input đã được định dạng từ một Stream.

Khai báo hàm fscanf() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fscanf() trong C:

int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream.

format − Đây là chuỗi mà chứa một hoặc nhiều mục sau: ký tự Whitespace, ký tự Non-whitespace và Format specifier. Một format specifier sẽ là dạng [=%[*][width][modifiers]type=], được giải thích như sau:

Tham sốMiêu tả
*Đây là một dấu hoa thị bắt đầu (tùy ý) để chỉ rằng dữ liệu là được đọc từ Stream nhưng bị bỏ qua, ví dụ: nó không được lưu trữ trong tham số tương ứng
widthXác định số ký tự tối đa được đọc trong hoạt động đọc hiện tại
modifiersXác định một kích cỡ khác với int (trong trường hợp d, I và n), unsigned int (trong trường hợp o,u và x) hoặc float (trong trường hợp e, f và g) cho dữ liệu được trỏ bởi tham số bổ sung tương ứng: h cho short int (cho d, i và n), hoặc unsigned short int (cho o, u và x); l cho long int (cho d, i và n), hoặc unsigned long int (cho o, u và x), hoặc double (cho e, f và g); L cho long double (cho e, f và g)
typeMột ký tự xác định kiểu dữ liệu được đọc và cách nó được mong đợi được đọc. Bạn theo dõi bảng tiếp theo

Type specifier cho hàm fscanf

KiểuInputKiểu tham số
cKý tự đơn: Đọc ký tự kế tiếp. Nếu một độ rộng khác 1 được xác định, thì hàm này đọc độ rộng các ký tự và lưu trữ chúng trong các vị trí liên tiếp nhau của mảng đã được truyền như là tham số. Không có ký tự null nào được phụ thêm vào cuốichar *
dSố nguyên hệ thập phân: Số này tùy ý được đặt trước bởi một dấu + hoặc -int *
e, E, f, g, GSố thực dấu chấm động: Số thập phân chứa một dấu thập phân, được đặt trước tùy ý bởi một dấu + hoặc – và được theo sau tùy ý bởi ký tự e hoặc E và một số thập phân. Hai ví dụ hợp lệ là -732.103 và 7.12e4float *
oSố nguyên hệ bát phânint *
sChuỗi ký tự. Nó sẽ đọc các ký tự liên tiếp nhau tới khi tìm thấy một whitespace (có thể là blank, newline (dòng mới) và tab)char *
uSố nguyên hệ thập phân không dấuunsigned int *
x, XSố nguyên hệ thập lục phânint *

Các tham số bổ sung -- Phụ thuộc vào chuỗi định dạng format, hàm này có thể có một dãy tham số bổ sung, mỗi tham số chứa một giá trị để được chèn thay cho mỗi %-tag được xác định trong tham số format, nếu có. Số tham số này nên cùng số lượng với số %-tags mà mong chờ một giá trị.

Trả về giá trị

Hàm này trả về số mục đầu vào được kết nối và gán thành công hoặc 0 nếu kết nối thất bại.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fscanf() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main()
{
  char str1[10], str2[10], str3[10];
  int year;
  FILE * fp;

  fp = fopen ("baitapc.txt", "w+");
  fputs("Toi sinh nam 2016", fp);
  
  rewind(fp);
  fscanf(fp, "%s %s %s %d", str1, str2, str3, &year);
  
  printf("Doc chuoi 1: |%s|\n", str1 );
  printf("Doc chuoi 2: |%s|\n", str2 );
  printf("Doc chuoi 3: |%s|\n", str3 );
  printf("Doc so nguyen: |%d|\n", year );

  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm vsprintf() trong C

Bài tiếp: Hàm scanf() trong C

Thứ Tư, 29/08/2018 09:57
53 👨 15.178
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C