Hàm strchr() trong C

Hàm char *strchr(const char *str, int c) tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.

Khai báo hàm strchr() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strchr() trong C:

char *strchr(const char *str, int c)

Tham số

str -- Đây là chuỗi để được quét.

c -- Đây là ký tự để được tìm kiếm trong str.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới sự xuất hiện đầu tiên của ký tự c trong chuỗi str, hoặc trả về NULL nếu không tìm thấy ký tự đó.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strchr() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
   const char str[] = "https://QTM.com/lap-trinh-c/index.jsp";
   const char ch = '.';
   char *ret;

   ret = strchr(str, ch);

   printf("Chuoi dang sau dau |%c| la: \n|%s|\n", ch, ret);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strncat() trong C

Bài tiếp: Hàm strcmp() trong C

Chủ Nhật, 02/09/2018 13:17
2,36 👨 9.700
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C