Hàm strtok() trong C

Hàm char *strtok(char *str, const char *delim) chia chuỗi str thành một dãy các token được phân biệt riêng rẽ bởi dấu tách delim (ví dụ: dấu phẩy,...).

Khai báo hàm strtok() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strtok() trong C:

char *strtok(char *str, const char *delim)

Tham số

str -- Nội dung của chuỗi này được sửa đổi và được chia thành các chuỗi nhỏ hơn (các token).

delim -- Đây là chuỗi chứa Delimiter (chỉ các dấu tách). Chúng có thể rất đa dạng tùy vào từng lời gọi.

Trả về giá trị

Hàm này trả về con trỏ tới token cuối cùng được tìm thấy trong chuỗi. Một con trỏ null được trả về nếu không thu được token nào.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strtok() trong C:

#include <string.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
  char str[80] = "Hoc C - co ban va nang cao - tai QTM";
  const char s[2] = "-";
  char *token;
  
  /* lay token dau tien */
  token = strtok(str, s);
  
  /* duyet qua cac token con lai */
  while( token != NULL ) 
  {
   printf( " %s\n", token );
  
   token = strtok(NULL, s);
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C và xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strstr() trong C

Bài tiếp: Hàm strxfrm() trong C

Thứ Hai, 03/09/2018 14:51
51 👨 5.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C