Hàm strerror() trong C

Hàm char *strerror(int errnum) tìm kiếm một mảng nội tại cho số lỗi errnum và trả về một con trỏ tới một chuỗi thông báo lỗi.

Khai báo hàm strerror() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strerror() trong C:

char *strerror(int errnum)

Tham số

errnum -- Thường là errno, miêu tả số hiệu của lỗi.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới chuỗi lỗi (error string) miêu tả lỗi errnum.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strerror() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main ()
{
  FILE *fp;

  fp = fopen("thuvienc.txt","r");
  if( fp == NULL ) 
  {
   printf("Error: %s\n", strerror(errno));
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch chương trình C sẽ cho kết quả (vì chúng ta mở một file không tồn tại):

Biên dịch chương trình C sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strcspn() trong C

Bài tiếp: Hàm strlen() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 08:53
52 👨 629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C