Hàm fopen() trong C

Hàm FILE *fopen(const char *filename, const char *mode) trong Thư viện C chuẩn mở file được trỏ tham số filename bởi sử dụng chế độ mode đã cho.

Khai báo hàm fopen() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fopen() trong C:

FILE *fopen(const char *filename, const char *mode)

Tham số

filename − Đây là chuỗi chứa tên file để được mở.

mode − Đây là chuỗi chứa một chế độ truy cập file. Nó bao gồm:

modeMiêu tả
"r"Mở một file để đọc. File phải tồn tại
"w"Tạo một file trống để ghi. Nếu một file với cùng tên đã tồn tại, nội dung của nó bị tẩy đi và file được xem như một file trống mới
"a"Phụ thêm (append) tới một file. Với các hoạt động ghi, phụ thêm dữ liệu tại cuối file. File được tạo nếu nó chưa tồn tại
"r+"Mở một file để ghi và đọc. File phải tồn tại
"w+"Tạo một file trống để ghi và đọc
"a+"Mở một file để đọc và phụ thêm

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ FILE. Nếu không, NULL được trả về và biến toàn cục errno được thiết lập để chỉ lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fopen() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   FILE * fp;

   fp = fopen ("baitapc.txt", "w+");
   fprintf(fp, "%s %s %s %s", "Chung", "toi", "la", "QTMTeam");
   
   fclose(fp);
   
   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ tạo một baitapc.txt

Bây giờ theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả:

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm fgetpos() trong C

Bài tiếp: Hàm fread() trong C

Thứ Hai, 27/08/2018 16:37
52 👨 9.446
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C