Hàm feof() trong C

Hàm int feof(FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn kiểm tra end-of-file indicator cho Stream đã cho.

Khai báo hàm feof() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm feof() trong C:

int feof(FILE *stream)

Tham số

stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một giá trị khác không khi End-Of-File Indicator mà gắn kết với Stream được thiết lập, nếu không thì hàm này trả về 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm feof() trong C:

#include <stdio.h> int main () { FILE *fp; int c; fp = fopen("baitapc.txt","r"); if(fp == NULL) { perror("Da xay ra loi trong khi mo baitapc.txt"); return(-1); } while(1) { c = fgetc(fp); if( feof(fp) ) { break ; } printf("%c", c); } fclose(fp); return(0); }

Giả sử chúng ta có một baitapc.txt có nội dung sau. File này sẽ được sử dụng như một input cho chương trình C của chúng ta:

Hoc C co ban va nang cao tai QTM

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả:

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm clearerr() trong C

Bài tiếp: Hàm ferror() trong C

Thứ Hai, 27/08/2018 15:08
52 👨 1.303
0 Bình luận
Sắp xếp theo