Hàm strchr() trong C

Hàm char *strchr(const char *str, int c) tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.

Khai báo hàm strchr() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strchr() trong C:

char *strchr(const char *str, int c)

Tham số

str -- Đây là chuỗi để được quét.

c -- Đây là ký tự để được tìm kiếm trong str.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới sự xuất hiện đầu tiên của ký tự c trong chuỗi str, hoặc trả về NULL nếu không tìm thấy ký tự đó.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strchr() trong C:

#include <stdio.h> #include <string.h> int main () { const char str[] = "https://QTM.com/lap-trinh-c/index.jsp"; const char ch = '.'; char *ret; ret = strchr(str, ch); printf("Chuoi dang sau dau |%c| la: \n|%s|\n", ch, ret); return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strncat() trong C

Bài tiếp: Hàm strcmp() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 09:14
3,73 👨 1.870
0 Bình luận
Sắp xếp theo