• Ví dụ về Message trong HTTP

  Ví dụ về Message trong HTTP
  Một số ví dụ về Message trong HTTP để người dùng dễ hình dung hơn.
 • Bảo mật trong HTTP

  Bảo mật trong HTTP
  HTTP được sử dụng cho giao tiếp thông tin qua Internet, vì thế các nhà lập trình ứng dụng, các nhà cung cấp thông tin, và những người sử dụng nên nhận biết các giới hạn bảo vệ trong HTTP/1.1.
 • Mã hóa URL trong HTTP

  Mã hóa URL trong HTTP
  Các HTTP URL có thể chỉ được gửi thông qua Internet bởi sử dụng bộ ký tự ASCII, mà thường chứa các ký tự bên ngoài bộ ký tự ASCII. Vì thế các ký tự không an toàn phải được đổi chỗ với a % được theo sau bởi hai chữ số hệ thập lục phân.
 • Caching trong HTTP

  Caching trong HTTP
  HTTP được sử dụng một cách đặc trưng cho các hệ thống thông tin được phân phối, nơi mà hiệu suất có thể được nâng cao bởi sử dụng các bộ nhớ ẩn phản hồi. Giao thức HTTP/1.1 bao gồm một số các yếu tố được dự định để thực hiện các công việc lưu vào bộ nhớ ẩn.
 • Các trường Header trong HTTP

  Các trường Header trong HTTP
  Các trường Header cung cấp thông tin được yêu cầu về yêu cầu hoặc phản hồi, hoặc về đối tượng được gửi trong phần thân thông báo. Có 4 kiểu của Header thông báo HTTP.
 • Mã hóa trạng thái trong HTTP

  Mã hóa trạng thái trong HTTP
  Yếu tố Status-Code là một số nguyên 3 ký tự, trong đó ký tự đầu tiên của mã hóa trạng thái định nghĩa hạng (loại) phản hồi và hai ký tự cuối không có bất cứ vai trò phân loại nào. Có 5 giá trị của ký tự đầu tiên.
 • Phương thức trong HTTP

  Phương thức trong HTTP
  Tập hợp các phương thức phổ biến cho HTTP/1.1 được xác định bên dưới và bộ thiết lập này có thể được mở rộng dựa trên các sự yêu cầu. Những tên method này là case-sensitive và chúng phải được sử dụng trong dạng chữ hoa.
 • Phản hồi (Response) trong HTTP

  Phản hồi (Response) trong HTTP
  Sau khi nhận và phiên dịch một thông báo yêu cầu, một Server gửi tín hiệu phản hồi với một thông báo phản hồi HTTP.
 • Yêu cầu (Request) trong HTTP

  Yêu cầu (Request) trong HTTP
  Một Client gửi một yêu cầu HTTP tới một Server trong mẫu một thông báo yêu cầu mà bao gồm định dạng sau.
 • Message trong HTTP

  Message trong HTTP
  HTTP được xây dựng trên cơ sở mô hình cấu trúc Client-Server và giao thức Stateless các Yêu cầu/Phản hồi mà điều hành bởi việc trao đổi các thông báo (Message) dọc theo một kết nối TCP/IP.
 • Các tham số trong HTTP

  Các tham số trong HTTP
  Chương này liệt kê một số các Tham số giao thức HTTP và cú pháp của chúng mà theo đó chúng được sử dụng trong giao tiếp.
 • HTTP là gì

  HTTP là gì
  HTTP là giao thức cấp độ ứng dụng cho các hệ thống thông tin phân phối, cộng tác, đa phương tiện, là nền tảng cho giao tiếp dữ liệu cho WWW (ví dụ: Internet) từ 1990. HTTP là một giao thức chung và stateless mà có thể được sử dụng cho các mục đích khác cũng như các sự co giãn của các phương thức yêu cầu, các code lỗi và Header của nó.