• Cách thức hoạt động của HTTP Cách thức hoạt động của HTTP
    Hypertext Transfer Protocol (HTTP) cung cấp một tiêu chuẩn giao thức mạng mà trình duyệt web và máy chủ sử dụng để giao tiếp. Bạn thấy HTTP mỗi ngày bởi vì khi bạn truy cập một trang web, giao thức được viết ngay trong URL.