Hàm strlen() trong C

Hàm size_t strlen(const char *str) tính toán độ dài của chuỗi str (không bao gồm ký tự null kết thúc).

Khai báo hàm strlen() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strlen() trong C:

size_t strlen(const char *str)

Tham số

str -- Là một chuỗi cần tìm độ dài.

Trả về giá trị

Hàm này trả về độ dài của chuỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strlen() trong C:

#include <stdio.h> #include <string.h> int main () { char str[50]; int len; strcpy(str, "Hoc C co ban va nang cao tai QTM !!!"); len = strlen(str); printf("Do dai cua chuoi:\n |%s| \nla bang:\n |%d|\n", str, len); return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C trên để xem kết quả:

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strerror() trong C

Bài tiếp: Hàm strpbrk() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 08:52
52 👨 3.290
0 Bình luận
Sắp xếp theo