Hàm abort() trong C

Hàm abort() ngừng thực thi chương trình một cách bất thường.

Khai báo hàm abort() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho abort() trong C:

void abort(void)

Tham số

Hàm này không nhận tham số nào.

Trả về giá trị

Hàm này không trả về bất cứ giá trị nào.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của abort() trong C:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main () { FILE *fp; printf("Chuan bi mo laptrinhc.txt\n"); fp = fopen( "laptrinhc.txt","r" ); if(fp == NULL) { printf("Dung chuong trinh !!!\n"); abort(); } printf("Dong laptrinhc.txt\n"); fclose(fp); return(0); }

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm realloc() trong C

Bài tiếp: Hàm atexit() trong C

Thứ Năm, 30/08/2018 15:35
51 👨 576
0 Bình luận
Sắp xếp theo