C là gì?

C là ngôn ngữ lập trình hướng thủ tục. Ngôn ngữ lập trình C được phát triển bởi Dennis Ritchie vào năm 1972. Nó chủ yếu được phát triển theo hướng ngôn ngữ lập trình hệ thống để viết một hệ điều hành.

Tính năng chính của C

Tính năng chính của ngôn ngữ lập trình C bao gồm:

 • Quyền truy cập vào bộ nhớ cấp thấp
 • Bộ keyword đơn giản
 • Clean style

Những tính năng này khiến C phù hợp với các chương trình hệ thống như hệ điều hành hoặc phát triển trình biên dịch.

Nhiều ngôn ngữ sau này đã trực tiếp hoặc gián tiếp mượn cú pháp/tính năng của C như: Java, PHP, JavaScript. C++ gần như là một ngôn ngữ siêu thay thế cho C (Có rất ít chương trình có thể biên dịch bằng C, mà không biên dịch được trong C ++).

Do đó, dù C hiện nay không còn phổ biến so với trước, nhưng học C vẫn giúp bạn có được những kiến thức nền tảng khi tiếp cận với những ngôn ngữ đã vay mượn tính năng từ C.

Dưới đây là những bài học C cơ bản mà bọn mình đã tổng hợp được, mời các bạn tham khảo.

 • Hàm putchar() trong C Hàm putchar() trong C
  Hàm int putchar(int char) trong Thư viện C chuẩn Ghi một ký tự (một unsigned char) đã được xác định bởi tham số char tới stdout.
 • Hàm putc() trong C Hàm putc() trong C
  Hàm int putc(int char, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi một ký tự (một unsigned char) được xác định bởi tham số char tới Stream đã cho và tăng position indicator cho Stream đó.
 • Hàm fwrite() trong C Hàm fwrite() trong C
  Hàm size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi dữ liệu từ mảng được trỏ bởi ptr tới Stream đã cho.
 • math.h trong C math.h trong C
  Header file có tên math.h trong Thư viện C định nghĩa các hàm toán học đa dạng và một macro. Tất cả các hàm có sẵn trong thư viện này nhận double như là một tham số và trả về kết quả ở kiểu double.
 • Hàm atol() trong C Hàm atol() trong C
  Hàm long int atol(const char *str) trong Thư viện C chuẩn chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số long int.
 • Hàm setvbuf() trong C Hàm setvbuf() trong C
  Hàm int setvbuf(FILE *stream, char *buffer, int mode, size_t size) trong Thư viện C chuẩn xác định cách một Stream nên được đệm (buffer).
 • Hàm signal() trong C Hàm signal() trong C
  Hàm void (*signal(int sig, void (*func)(int)))(int) trong Thư viện C thiết lập một hàm để xử lý tín hiệu (ví dụ: một signal handler).
 • Hàm strlen() trong C Hàm strlen() trong C
  Hàm size_t strlen(const char *str) tính toán độ dài của chuỗi str (không bao gồm ký tự null kết thúc).
 • float.h trong C float.h trong C
  Header file có tên float.h của Thư viện C chứa một tập hợp các hằng số đa dạng (phụ thuộc vào nền tảng) liên quan tới các giá trị số thực dấu chấm động.
 • Hàm strcat trong C Hàm strcat trong C
  Hàm char *strcat(char *dest, const char *src) phụ thêm (append) chuỗi được trỏ tới bởi src, vào cuối chuỗi được trỏ tới bởi dest.
 • Đệ quy trong C Đệ quy trong C
  Đệ quy là quá trình lặp đi lặp lại một thành phần theo cùng một cách.
 • Hàm strtoul() trong C Hàm strtoul() trong C
  Hàm unsigned long int strtoul(const char *str, char **endptr, int base) trong Thư viện C chuẩn chuyển đổi một phần của chuỗi ban đầu trong str thành một giá trị long int tương ứng với cơ số base đã cho, có thể là 2, 8, …, 36, hoặc là giá trị đặc biệt 0.
 • Con trỏ trong C Con trỏ trong C
  Con trỏ - Pointer trong ngôn ngữ C rất dễ học. Một vài tác vụ trong ngôn ngữ C được thực hiện dễ dàng hơn nhờ con trỏ, và những tác vụ khác trở nên linh hoạt hơn, như trong việc cấp phát bộ nhớ, không thể thực hiện mà không dùng con trỏ.
 • Hàm strtol() trong C Hàm strtol() trong C
  Hàm long int strtol(const char *str, char **endptr, int base) trong Thư viện C chuẩn chuyển đổi một phần của chuỗi ban đầu trong str thành một giá trị long int tương ứng với cơ số base đã cho, mà phải là 2, 8, …, 36, hoặc là giá trị đặc biệt 0.
 • string.h trong C string.h trong C
  Header file có tên string.h trong Thư viện C chuẩn định nghĩa một kiểu biến, một macro và các hàm đa dạng để thao tác các mảng ký tự.
 • stdio.h trong C stdio.h trong C
  Header file có tên stdio.h trong Thư viện C chuẩn định nghĩa 3 kiểu biến, một số macro và các hàm đa dạng để thực hiện input và output.
 • Hàm qsort() trong C Hàm qsort() trong C
  Hàm void qsort(void *base, so-phan-tu, kich-co, int (*compar)(const void *, const void*)) sắp xếp một mảng.
 • Hàm strerror() trong C Hàm strerror() trong C
  Hàm char *strerror(int errnum) tìm kiếm một mảng nội tại cho số lỗi errnum và trả về một con trỏ tới một chuỗi thông báo lỗi.
 • Hàm strrchr() trong C Hàm strrchr() trong C
  Hàm char *strrchr(const char *str, int c) tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.