Hàm strxfrm() trong C

Hàm size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n) biến đổi n ký tự đầu tiên của chuỗi src vào trong locale hiện tại và đặt chúng trong chuỗi dest.

Khai báo hàm strxfrm() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strxfrm() trong C:

size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n)

Tham số:

dest -- Đây là con trỏ tới mảng đích, nơi nội dung để được sao chép. Nó có thể là một con trỏ null nếu tham số cho n là 0.

src -- Đây là chuỗi để được chuyển đổi vào trong Locale hiện tại.

n -- Số ký tự tối đa để được sao chép tới str1.

Trả về giá trị:

Hàm này trả về độ dài của chuỗi đã được chuyển đổi, không bao gồm ký tự null kết thúc.

Ví dụ hàm strxfrm()

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strxfrm() trong C:

#include <stdio.h>
 #include <string.h>
 
 int main()
 {
  char dest[20];
  char src[20];
  int len;
 
  strcpy(src, "QTM");
  len = strxfrm(dest, src, 20);
 
  printf("Độ dài của chuỗi |%s| là: |%d|", dest, len);
  
  return(0);
 }

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strtok() trong C

Thứ Năm, 09/04/2020 09:07
52 👨 378
0 Bình luận
Sắp xếp theo