Hàm strxfrm() trong C

Hàm size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n) biến đổi n ký tự đầu tiên của chuỗi src vào trong locale hiện tại và đặt chúng trong chuỗi dest.

Khai báo hàm strxfrm() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strxfrm() trong C:

size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n)

Tham số

dest -- Đây là con trỏ tới mảng đích, nơi nội dung để được sao chép. Nó có thể là một con trỏ null nếu tham số cho n là 0.

src -- Đây là chuỗi để được chuyển đổi vào trong Locale hiện tại.

n -- Số ký tự tối đa để được sao chép tới str1.

Trả về giá trị

Hàm này trả về độ dài của chuỗi đã được chuyển đổi, không bao gồm ký tự null kết thúc.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strxfrm() trong C:

#include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char dest[20]; char src[20]; int len; strcpy(src, "QTM Team"); len = strxfrm(dest, src, 20); printf("Do dai cua chuoi |%s| la: |%d|", dest, len); return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strtok() trong C

Thứ Sáu, 07/09/2018 17:24
51 👨 256