Hàm strcmp() trong C

Hàm int strcmp(const char *str1, const char *str2) so sánh chuỗi được trỏ tới bởi sr1 với chuỗi được trỏ tới bởi srt2.

Khai báo hàm strcmp() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strcmp() trong C:

int strcmp(const char *str1, const char *str2)

Tham số

str1 -- Đây là chuỗi đầu tiên để được so sánh.

str2 -- Đây là chuỗi thứ hai để được so sánh.

Trả về giá trị

Hàm này trả về các giá trị như sau:

Nếu giá trị trả về < 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là ngắn hơn str2.

Nếu giá trị trả về > 0 thì hàm này chỉ rằng str2 là ngắn hơn str1.

Nếu giá trị trả về = 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là bằng str2.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của strncmp() trong C:

#include <stdio.h> #include <string.h> int main () { char str1[15]; char str2[15]; int ret; strcpy(str1, "abcdef"); strcpy(str2, "ABCDEF"); ret = strcmp(str1, str2); if(ret < 0) { printf("Chuoi str1 la ngan hon chuoi str2"); } else if(ret > 0) { printf("Chuoi str2 la ngan hon chuoi str1"); } else { printf("Chuoi str1 la bang chuoi str2"); } return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm strchr() trong C

Bài tiếp: Hàm strncmp() trong C

Thứ Bảy, 01/09/2018 09:05
51 👨 3.070
0 Bình luận
Sắp xếp theo