Hàm ldiv() trong C

Hàm ldiv() trong C

Hàm div_t div(long int numer, long int denom) chia tử số numer cho mẫu số denom.

Hàm ldiv() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho ldiv() trong C:

div_t div(long int numer, long int denom)

Tham số

numer: tử số.

denom: mẫu số.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị trong một cấu trúc được định nghĩa trong <cstdlib>, gồm hai phần, với div_t thì đó là: long quot; long rem;

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của ldiv() trong C:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main () { ldiv_t output; output = ldiv(100000L, 30000L); printf("Phan thuong cua phep chia = %ld\n", output.quot); printf("Phan du cua phep chia = %ld\n", output.rem); return(0); }

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Biên dịch và chạy chương trình C để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm labs() trong C

Bài tiếp: Hàm rand() trong C

Thứ Sáu, 31/08/2018 09:59
51 👨 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo