Bài 13: Progress Bars trong Bootstrap 5

Trong bài viết này, QuanTriMang sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn sử dụng Bootstrap để tạo các thanh tiến trình - Progress Bar. Mục đích của thanh tiến trình là để hiển thị rằng quá trình đăng tải hay tiến trình làm việc đang được xử lý.

Progress bar sử dụng các hiệu ứng chuyển tiếp và hoạt ảnh CSS3 để đặt được một số hiệu ứng. Tuy nhiên, các tính năng này không được hỗ trợ trong IE 9 trở xuống hoặc các phiên bản Firefox cũ, Opera 12 cũng không hỗ trợ hình ảnh động.

Thanh tiến trình mặc định

Để tạo một tiến trình cơ bản theo mặc định, bạn làm các bước như sau:

 • Thêm 1 thẻ <div> cùng với class .progress
 • Tiếp theo, trong thẻ <div> ở trên, thêm 1 <div> trống với lớp .progress-bar đi kèm.
 • Thêm thuộc tính style với chiều rộng được biểu thị dưới dạng phần trăm, ví dụ style="50%" sẽ cho 1 thanh tiến trình đang ở mức 50%.

Nó sẽ tương tự như sau:

<div class="progress">
 <div class="progress-bar" style="width:70%"></div>
</div>

Code 1 file HTML đầy đủ để có thể xem thanh tiến trình sẽ như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - QuanTriMang</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Thanh tiến trình cơ bản</h2>
 <p>Để tạo thanh tiến trình mặc định, hãy thêm lớp .progress vào phần tử vùng chứa và thêm class .progress-bar vào phần tử con của nó. Sử dụng thuộc tính width CSS để đặt chiều rộng của thanh tiến trình:</p>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width:60%"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Thanh tiến màu sắc

Mặc định, thanh tiến trình sẽ có màu xanh dương. Dùng các class nền bất kỳ theo ngữ cảnh để thay đổi màu của nó:

Ví dụ bên dưới sẽ giúp bạn hình dung dễ hơn:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Quản Trị Mạng - Boostrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Thanh tiến trình màu sắc</h2>
 <p>Dùng bất kỳ class màu sắc để thay đổi màu của thanh tiến trình:</p> 
 <!-- Blue -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width:10%"></div>
 </div><br>

 <!-- Green -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success" style="width:20%"></div>
 </div><br>

 <!-- Turquoise -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-info" style="width:30%"></div>
 </div><br>

 <!-- Orange -->
 <div class="progress">
   <div class="progress-bar bg-warning" style="width:40%"></div>
 </div><br>

 <!-- Red -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-danger" style="width:50%"></div>
 </div><br>

 <!-- White -->
 <div class="progress border">
  <div class="progress-bar bg-white" style="width:60%"></div>
 </div><br>

 <!-- Grey -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-secondary" style="width:70%"></div>
 </div><br>

 <!-- Light Grey -->
 <div class="progress border">
  <div class="progress-bar bg-light" style="width:80%"></div>
 </div><br>

 <!-- Dark Grey -->
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-dark" style="width:90%"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Thanh tiến trình nhiều màu sắc

Thanh tiến trình dạng kẻ sọc

Để tạo thanh tiến trình dạng kẻ sọc:

 • Thêm <div> với class .progress.progress-striped.
 • Tiếp theo, bên trong <div> ở trên, thêm một <div> trống với class .progress-bar và class progress-bar-*, trong đó * có thể là success, info, warning, danger.
 • Thêm một thuộc tính kiểu với chiều rộng được biểu thị bằng số phần trăm, ví dụ: style = “60%”, cho biết thanh tiến trình đang ở mức 60%.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Boostrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Thanh tiến trình dạng kẻ sọc</h2>
 <p>Class .progress-bar-striped thêm kẻ sọc vào thanh tiến trình:</p> 
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width:30%"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success progress-bar-striped" style="width:40%"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-info progress-bar-striped" style="width:50%"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-warning progress-bar-striped" style="width:60%"></div>
 </div>
 <br>
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-danger progress-bar-striped" style="width:70%"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Thanh tiến trình dạng kẻ sọc

Thanh tiến trình có hiệu ứng động

Để tạo một thanh tiến trình có hiệu ứng động:

 • Thêm <div> với class .progress.progress-striped. Ngoài ra, thêm class .active vào .progress-striped.
 • Tiếp theo, trong <div> ở trên, thêm một trường trống <div> kèm class .progress-bar.
 • Thêm một thuộc tính kiểu với chiều rộng được biểu thị bằng số phần trăm. Ví dụ, style = "60%" - thanh tiến trình đang ở mức 60%.

Ví dụ sẽ làm hiệu ứng dải chuyển động từ phải sang trái như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Boostrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Thanh tiến trình động</h2>
 <p>Thêm class .progress-bar-animated để làm thanh tiến trình động:</p> 
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width:40%"></div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Thanh tiến trình dạng động

Thanh tiến trình dạng xếp chồng

Thậm chí, bạn có thể xếp chồng nhiều thanh tiến trình. Đặt nhiều thanh tiến trình vào cùng một .progress để xếp chồng chúng như ví dụ dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Quản Trị Mạng</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>Xếp chồng thanh tiến trình</h2>
 <p>Tạo thanh tiến trình xếp chồng bằng cách đặt nhiều thanh vào cùng một thẻ div với class="progress":</p> 
 <div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%">
   Không gian miễn phí
  </div>
  <div class="progress-bar bg-warning" style="width:10%">
   Cảnh báo
  </div>
  <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%">
   Nguy hiểm
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Thanh tiến trình dạng xếp chồng

Trên đây là những điều cơ bản bạn cần biết về cách làm thanh tiến trình trong Boostrap 5. Như bạn thấy, chỉ cần nắm được các thẻ cơ bản là có thể làm được thanh tiến trình đẹp như ý bằng Boostrap 5.

Thứ Năm, 01/12/2022 16:39
51 👨 497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap