Bài 25: Popover trong Bootstrap 5

Popover cũng là một thành phần quan trọng trên web và ứng dụng. Dưới đây là cách tạo Popover trong Bootstrap 5.

Popover là gì?

Thành phần Popover tương tự như tooltip. Nó là một box pop-up hiện ra khi người dùng click vào một phần tử. Điểm khác biệt duy nhất là popover có thể chứa được nhiều thông tin hơn.

Cách tạo Popover trong Bootstrap 5

Để tạo popover bằng Bootstrap 5, thêm thuộc tính data-bs-toggle="popover" vào một phần tử.

Dùng thuộc tính title để xác định nội dung tiêu đề của popover, và dùng data-bs-content để xác định text nên được hiển thị bên trong phần nội dung của popover. Code cơ bản:

<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="popover" title="Popover Header" data-bs-content="Some content inside the popover">Toggle popover</button>

Lưu ý: Popover phải được khởi chạy bằng JavaScript.

Code sau sẽ cho phép kích hoạt tất cả popover trong tài liệu:

<script>
var popoverTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]'))
var popoverList = popoverTriggerList.map(function (popoverTriggerEl) {
return new bootstrap.Popover(popoverTriggerEl)
})
</script>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Ví dụ Popover trên QuanTriMang.com</h3>
 
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="popover" title="QuanTriMang.com" data-bs-content="Kênh thông tin công nghệ mới nhất">
  Nút popover
 </button>
</div>

<script>
var popoverTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]'))
var popoverList = popoverTriggerList.map(function (popoverTriggerEl) {
 return new bootstrap.Popover(popoverTriggerEl)
})
</script>

</body>
</html>

Popover trên QuanTriMang.com

Vị trí popover

Mặc định, popover sẽ hiện ở bên phải của phần tử. Dùng thuộc tính data-bs-placement để đặt vị trí popover ở phía trên, dưới, bên trái hoặc phải của phần tử. Code mẫu:

<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="top" data-content="Content">Top</a>
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-content="Content">Bottom</a>
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="left" data-content="Content">Left</a>
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="right" data-content="Content">Right</a>

Ví dụ:

Các vị trí popover trên web

Lưu ý: Các thuộc tính vị trí không hoạt động như mong đợi nếu không có đủ chỗ trống để hiển thị. Ví dụ: Nếu bạn muốn hiện popover ở phía trên của trang nhưng không có khoảng không cho nó, màn hình sẽ hiện popover sang phía mà nó có thể hiện đầy đủ.

Đóng popover

Mặc định, popover đóng khi bạn click lại vào phần tử đó. Tuy nhiên, bạn có thể dùng thuộc tính data-bs-trigger="focus" để đóng popover khi click vào bên ngoài thuộc tính. Code mẫu:

<a href="#" title="Dismissible popover" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="focus" data-bs-content="Click anywhere in the document to close this popover">Click me</a>

Vi dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Đóng Popover bằng cách click vào bên ngoài phần tử</h3>
 
 <a href="#" title="Popover QuanTriMang" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="focus" data-bs-content="Click vào vị trí bất kỳ để đóng popover này">Click link</a>
</div>

<script>
var popoverTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]'))
var popoverList = popoverTriggerList.map(function (popoverTriggerEl) {
 return new bootstrap.Popover(popoverTriggerEl)
})
</script>

</body>
</html>

Đóng popover

Popover có thể trỏ chuột qua

Mẹo: Nếu muốn hiện popover khi bạn di chuyển con trỏ chuột qua phần tử nào đó trên trang, dùng thuộc tính data-bs-trigger kèm giá trị “hover”:

<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="hover" data-bs-content="Popover text">Hover over me</a>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Popover có thể trỏ chuột qua</h3>
 
 <a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="hover" data-bs-content="Popover text">Trỏ chuột vào đây</a>
</div>

<script>
var popoverTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]'))
var popoverList = popoverTriggerList.map(function (popoverTriggerEl) {
 return new bootstrap.Popover(popoverTriggerEl)
})
</script>

</body>
</html>

Trỏ con chuột vào nút bấm để hiện popover

Trên đây là cách tạo popover bằng Bootstrap 5. Như bạn thấy cũng khá đơn giản phải không?

Thứ Ba, 06/12/2022 16:47
53 👨 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap