Bài 4: Typography trong Bootstrap 5

Căn giữa Bootstrap 5 không khó. Đó là một phần trong Typography. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về Typography trong Bootstrap 5.

Bootstrap nổi tiếng là một framework tuyệt vời trong lập trình web. Nó bao gồm HTML, CSS và JavaScript. Chỉ cần dùng Bootstrap, bạn đã có đủ một kho mẫu lập trình để phát triển web theo chuẩn responsive.

Tuy nhiên, để công việc được thuận lợi, bạn cần dành thời gian tìm hiểu về các thành phần trong Bootstrap trước. Trong đó, Typography là thành phần không thể bỏ qua. Dưới đây là những điều bạn cần biết về Typography trong Bootstrap 5.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiểu định dạng văn bản cơ bản trong Bootstrap 5, các cài đặt mặc định về văn bản của Bootstrap, các thẻ h (Heading) và nhiều định dạng khác...

Cài đặt mặc định của Bootstrap 5

Bootstrap 5 sử dụng font-size mặc định là 1rem (16px) và tương ứng với nó là line-height 1.5 (Điều này khác với Bootstrap 4 sử dụng font-size mặc định là 15).

Ngoài ra, tất cả các phần tử của <p> đều có margin-top: 0margin-bottom: 1rem (mặc định là 16px).

Thẻ <h1> đến <h6>

Bootstrap 5 sử dụng các định dạng heading HTML (<h1> đến <h6>) với font chữ đậm hơn và kích thước chữ có thể responsive:

 • h1 (2.5rem = 40px)
 • h2 (2rem = 32px)
 • h3 (1.75rem = 28px)
 • h4 (1.5rem = 24px)
 • h5 (1.25rem = 20px)
 • h6 (1rem = 16px)

Cách sử dụng thẻ h này tương tự như trên HTML:

 <h1>Nội dung cần làm nổi bật</h1>
 <h2>Quantrimang.com</h2>
 <h3>Quantrimang.com</h3>
 <h4>Quantrimang.com</h4>
 <h5>Quantrimang.com</h5>
 <h6>Quantrimang.com</h6>

Bạn có thể chạy file html đầy đủ này để xem các thẻ h trong Bootstrap sẽ như thế nào:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <p>Kích thước phông chữ của Heading Bootstrap phụ thuộc vào kích thước màn hình. Hãy thử thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để xem hiệu quả.</p>
 <h1>h1 Quantrimang.com</h1>
 <h2>h2 Quantrimang.com</h2>
 <h3>h3 Quantrimang.com</h3>
 <h4>h4 Quantrimang.com</h4>
 <h5>h5 Quantrimang.com</h5>
 <h6>h6 Quantrimang.com</h6>
</div>

</body>
</html>

Ta có kết quả như sau:

Các thẻ h trong Bootstrap 5

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng class .h1 đến .h6 trên các thẻ khác nhau để khiến chúng hoạt động như các heading bạn muốn:

<p class="h1">h1 QuanTriMang.com</p>
<p class="h2">h2 QuanTriMang.com</p>
<p class="h3">h3 QuanTriMang.com</p>
<p class="h4">h4 QuanTriMang.com</p>
<p class="h5">h5 QuanTriMang.com</p>
<p class="h6">h6 QuanTriMang.com</p>

Bạn có thể chạy thử code file HTML đầy đủ trong nội dung dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <p class="h1">h1 QuanTriMang.com</p>
 <p class="h2">h2 QuanTriMang.com</p>
 <p class="h3">h3 QuanTriMang.com</p>
 <p class="h4">h4 QuanTriMang.com</p>
 <p class="h5">h5 QuanTriMang.com</p>
 <p class="h6">h6 QuanTriMang.com</p>
</div>

</body>
</html>

Và đây là kết quả:

Class .h1 tới h6 kết hợp với các thẻ khác

Display trong Heading

Các class .display được sử dụng khi bạn muốn làm nổi bật nội dung hơn nữa. Vì so với thẻ h bình thường, nó sẽ có font-size lớn hơn, font-weight mảnh hơn và có 6 class để chọn: .display-1 tới .display-6.

Để sử dụng các class này bạn sẽ dùng đoạn code như sau trong phần <body>:

<div class="container mt-3">
 <h1>Hiển thị các tiêu đề</h1>
 <p>So với thẻ h bình thường, kết hợp với class display, bạn sẽ thấy chữ có font-size lớn hơn, font-weight mảnh hơn</p>
 <h1 class="display-1">Quantrimang.com</h1>
 <h1 class="display-2">Quantrimang.com</h1>
 <h1 class="display-3">Quantrimang.com</h1>
 <h1 class="display-4">Quantrimang.com</h1>
 <h1 class="display-5">Quantrimang.com</h1>
 <h1 class="display-6">Quantrimang.com</h1>
</div>

Khi đặt trong file HTML đầy đủ như dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Thẻ display heading</h1>
 <p>Ví dụ về thẻ display heading:</p>
 <h1 class="display-1">Quantrimang.com</h1>
 <h1 class="display-2">Quantrimang.com</h1>
 <h1 class="display-3">Quantrimang.com</h1>
 <h1 class="display-4">Quantrimang.com</h1>
</div>

</body>
</html>

Ta sẽ có kết quả như sau:

Class .display trên Bootstrap 5

Thẻ <small>

Trong Bootstrap 5, phần tử HTML <small> (hay có thể dùng class .small) được sử dụng để tạo văn bản thứ cấp, có độ nhạt hơn trong bất kỳ thẻ h nào. Để sử dụng small, bạn chỉ cần thêm đoạn văn bản vào giữa cặp thẻ <small> và </small>:

<h1>Quantrimang.com<small>sử dụng thẻ small</small></h1>
<h2>Quantrimang.com<small>sử dụng thẻ small</small></h2>
<h3>Quantrimang.com<small>sử dụng thẻ small</small></h3>
<h4>Quantrimang.com<small>sử dụng thẻ small</small></h4>
<h5>Quantrimang.com<small>sử dụng thẻ small</small></h5>
<h6>Quantrimang.com<small>sử dụng thẻ small</small></h6>

Giả sử có một file html đầy đủ như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h1>Ví dụ về small</h1>
 <p>Cách sử dụng small trong thẻ h:</p>    
<h1>Quantrimang.com <small>VD small</small></h1>
<h2>Quantrimang.com <small>VD small</small></h2>
<h3>Quantrimang.com <small>VD small</small></h3>
<h4>Quantrimang.com <small>VD small</small></h4>
<h5>Quantrimang.com <small>VD small</small></h5>
<h6>Quantrimang.com <small>VD small</small></h6>
</div>

</body>
</html>

Khi chạy file trên ta sẽ nhận được kết quả như ảnh chụp dưới đây:

Thẻ small trong Bootstrap

Thẻ <mark>

Bootstrap 5 sẽ định kiểu phần tử <mark> và class .mark với màu nền vàng và thêm padding. Để sử dụng mark, bạn chỉ cần đặt phần văn bản cần làm nổi bật vào giữa cặp thẻ <mark> </mark> hoặc đặt class .mark vào thẻ nào bạn cần đánh dấu. Giả sử ta có file html đầy đủ như này:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Làm nổi bật văn bản</h1>  
 <p>Sử dụng mark để <mark>làm nổi bật</mark> văn bản.</p>
 <p class="mark">Quantrimang.com</p>
</div>

</body>
</html>

Ảnh chụp dưới đây là kết quả sau khi chạy file trên.

Thẻ mark trong Bootstrap

Thẻ <abbr>

Nếu muốn đánh dấu một đoạn văn bản nào đó là từ viết tắt trong Bootstrap 5, bạn chỉ cần đặt nó giữa cặp thẻ <abbr title="Từ viết đầy đủ"></abbr>, khi đó đoạn văn bản này sẽ được gạch chân bằng 1 dòng chấm, và khi chỉ chuột vào đó, bạn sẽ thấy từ viết đầy đủ của nó.

File html đầy đủ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h1>Từ viết tắt</h1>
 <p>Thẻ abbr được dùng để đánh dấu từ viết tắt:</p>
 <p><abbr title="Quản Trị Mạng">QTM</abbr> ra đời năm 2003.</p>
</div>

</body>
</html>

Kết quả sẽ như sau:

Thẻ abbr trong Bootstrap

Thẻ <blockquote>

Thẻ <blockquote> và class .blockquote được sử dụng khi bạn muốn trích dẫn các đoạn nội dung từ nguồn khác. Và khi gọi tên một nguồn, chẳng hạn như "Từ website Quantrimang.com", hãy sử dụng class .blockquote-footer:

<blockquote class="blockquote">
<p>Đoạn văn bản cần trích dẫn<p>
<footer class="blockquote-footer">Nguồn trích dẫn</footer>
</blockquote>

Trong file html đầy đủ thì sẽ như thế này:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h1>Ví dụ về Blockquote</h1>
 <p>Đoạn dưới đây sử dụng blockquote để trích dẫn 1 đoạn giới thiệu<br>
 về Quantrimang.com từ website Quantrimang.com:</p>
 <blockquote class="blockquote">
  <p>Khởi nguồn từ một trang web cung cấp kiến thức về mạng, server, các thiết bị mạng, thủ thuật máy tính. Hiện nay, Quantrimang.com đã trở thành mạng xã hội về khoa học công nghệ, mở rộng nội dung để đáp ứng nhu cầu của các thành viên về nhiều lĩnh vực công nghệ hơn như điện thoại, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính,...</p>
  <footer class="blockquote-footer">Website Quantrimang.com</footer>
 </blockquote>
</div>

</body>
</html>

Ta sẽ được kết quả như dưới đây:

Trích dẫn trong Bootstrap

Thẻ <dl>

Khi cần tạo một danh sách với nhiều cấp khác nhau trên Bootstrap thì bạn sẽ sử dụng dl. Cách sử dụng sẽ như sau:

 <dl>
  <dt>Danh sách 1</dt>
  <dd>- con của danh sách 1</dd>
  <dt>Danh sách 2</dt>
  <dd>- con của danh sách 2</dd>
 </dl>

Bạn có thể chạy thử file html sau để xem kết quả:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Ví dụ về tạo list</h1>  
 <p>dl giúp tạo 1 list:</p>
 <dl>
  <dt>Ứng dụng</dt>
  <dd>- Word</dd>
  <dd>- Excel</dd>
  <dt>Hệ điều hành</dt>
  <dd>- Windows</dd>
  <dd>- Linux</dd>
 </dl>   
</div>

</body>
</html>

Ta có đầu ra khi chạy file trên như hình dưới đây:

Cách tạo list trong Bootstrap

Thẻ <code>

Các nội dung nằm trong thẻ <code> sẽ được tô màu đỏ, nổi bật hơn so với các văn bản xung quanh nó. Và hiển nhiên rồi, những nội dung này thường là các thẻ, hàm, phần tử... nào đó của code, bạn chỉ cần đặt chúng trong <code></code> là xong.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Trích dẫn code</h1>
 <p>Các đoạn trích dẫn code sẽ được nhúng trong thẻ code:</p>
 <p>Ngôn ngữ lập trình Python cung cấp 2 loại vòng lặp, vòng lặp <code>for</code> và vòng lặp <code>while</code>. Sử dụng những vòng lặp này cùng với câu lệnh điều khiển vòng lặp như <code>break</code> và <code>continue</code> bạn có thể tạo ra những dạng vòng lặp khác nhau. </p>
</div>

</body>
</html>

Ta sẽ có kết quả như sau:

Cách dùng thẻ code trong Bootstrap

Thẻ <kbd>

Trong các hướng dẫn về máy tính, bạn có thể phải sử dụng đến các phím bấm trên bàn phím. Để làm nổi bật những phím bấm, nội dung cần nhập vào, bạn có thể sử dụng <kbd>, nội dung trong thẻ kbd sẽ được chuyển sang font chữ màu trắng với màu nền đen.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Thẻ kbd</h1>
  <p>Nhấn <kbd>Windows + R</kbd> để mở cửa sổ Run.</p>
</div>

</body>
</html>

Khi đó đoạn "Nhấn Windows + R để mở cửa sổ Run." sẽ được trình bày như sau:

Thẻ kbd trong Bootstrap

Thẻ <pre>

Thẻ <pre> được dùng khi bạn muốn trích dẫn nhiều dòng code. Bạn chỉ cần đưa đoạn code muốn viết vào giữa thẻ <pre></pre> là xong, khá đơn giản:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Ví dụ Bootstrap - Quantrimang.com</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
<h1>Viết nhiều dòng code</h1>
<p>Khi cần trích dẫn nhiều dòng code bạn sẽ sử dụng pre. Ví dụ dưới đây là một đoạn code Python:</p>
<pre>
# Nhận đầu vào từ người dùng cho đến khi họ nhập một nguyên âm 
nguyenAm = "aeiouAEIOU" 
# vòng lặp vô hạn 
while True: 
  m = input("Nhập một nguyên âm: ") 
  # Điều kiện ở giữa khối lệnh 
  if m in nguyenAm: 
    break 
  print("Đây không phải là nguyên âm. Hãy thử lại!") 
# Code by Quantrimang.com 
print("Chuẩn rồi, cảm ơn bạn!")
</pre>
</div>

</body>
</html>

Chạy file trên ta có kết quả như này:

Thẻ pre trong Bootstrap

Một số class khác trong Bootstrap 5

Bạn có thể sử dụng một số class Bootstrap 5 khác dưới đây để định kiểu cho các phần tử HTML:

ClassDescription
.leadLàm nổi bật một đoạn văn (font chữ to hơn)
.text-startCăn lề trái văn bản
.text-breakNgăn văn bản dài phá vỡ bố cục (ép ngắt dòng văn bản dài để vừa với chiều rộng màn hình)
.text-centerCăn giữa văn bản
.text-decoration-noneXóa gạch chân khỏi liên kết
.text-endCăn phải văn bản
.text-nowrapKhông wrap văn bản
.text-lowercaseViết thường toàn bộ văn bản
.text-uppercaseViết hoa toàn bộ văn bản
.text-capitalizeViết hoa chữ cái đầu
.initialismHiển thị văn bản bên trong phần tử <abbr> với phông chữ nhỏ đi một chút.
.list-unstyledXóa kiểu danh sách mặc định và lề trái trên các mục danh sách (làm việc trên cả <ul><ol>). Class này chỉ áp dụng cho các mục danh sách con đang dùng class (để xóa kiểu danh sách mặc định khỏi mọi danh sách lồng nhau, áp dụng class này cho bất kỳ danh sách lồng nhau nào).
.list-inlineĐặt tất cả các mục danh sách trên một dòng (được sử dụng cùng với .list-inline-item trên mỗi phần tử <li>)

Các class khác dưới đây dùng trên Bootstrap 4

ClassMô tả
.font-weight-boldChữ in đậm
.font-weight-bolderChữ in đậm hơn
.font-italicChữ in nghiêng
.font-weight-lightChữ có nét mảnh hơn chữ thường
.font-weight-lighterChữ có nét mảnh hơn nữa
.font-weight-normalChữ bình thường
.leadLàm nổi bật một đoạn văn (font chữ to hơn)
.smallLàm chữ nhỏ đi (còn khoảng 80% so với kích thước thông thường)
.text-leftCăn lề trái văn bản
.text-*-leftCăn lề trái văn bản trên màn hình nhỏ, vừa lớn, hoặc rất lớn.
.text-breakNgăn văn bản dài phá vỡ bố cục (ép ngắt dòng văn bản dài để vừa với chiều rộng màn hình)
.text-centerCăn giữa văn bản
.text-*-centerCăn giữa văn bản trên màn hình nhỏ, vừa lớn, hoặc rất lớn.
.text-decoration-noneRemoves the underline from a link
.text-rightCăn phải văn bản
.text-*-rightCăn phải văn bản trên màn hình nhỏ, vừa lớn, hoặc rất lớn.
.text-justifyCăn đều văn bản
.text-monospaceChuyển văn bản thành kiểu Monospaced
.text-nowrapKhông wrap văn bản
.text-lowercaseIn thường toàn bộ văn bản
.text-resetĐặt lại màu của văn bản hoặc liên kết (kế thừa màu từ gốc của nó)
.text-uppercaseIn hoa toàn bộ văn bản
.text-capitalizeViết hoa chữ cái đầu
.initialismHiển thị văn bản bên trong phần tử <abbr> ở cỡ chữ nhỏ hơn một chút.
.list-unstyledXóa kiểu danh sách mặc định và lề trái trên các mục danh sách (dùng được trên cả <ul> và <ol>). Class này chỉ áp dụng cho các mục danh sách con đang dùng class (để xóa kiểu danh sách mặc định khỏi mọi danh sách lồng nhau, áp dụng class này cho bất kỳ danh sách lồng nhau nào).
.list-inlineĐặt tất cả các mục danh sách trên một dòng (được sử dụng cùng với .list-inline-item trên mỗi phần tử <li>).
.pre-scrollable
Làm cho phần tử <pre> có thể cuộn được.

Sass

Các biến

Heading có một số biến chuyên dùng để chỉnh kích thước và khoảng cách.

$headings-margin-bottom: $spacer * .5;
$headings-font-family: null;
$headings-font-style: null;
$headings-font-weight: 500;
$headings-line-height: 1.2;
$headings-color: null;

Các phần tử typography bao gồm ở đây và trong Reboot cũng có các biến chuyên dụng:

$lead-font-size: $font-size-base * 1.25;
$lead-font-weight: 300;

$small-font-size: .875em;

$sub-sup-font-size: .75em;

$text-muted: $gray-600;

$initialism-font-size: $small-font-size;

$blockquote-margin-y: $spacer;
$blockquote-font-size: $font-size-base * 1.25;
$blockquote-footer-color: $gray-600;
$blockquote-footer-font-size: $small-font-size;

$hr-margin-y: $spacer;
$hr-color: inherit;
$hr-height: $border-width;
$hr-opacity: .25;

$legend-margin-bottom: .5rem;
$legend-font-size: 1.5rem;
$legend-font-weight: null;

$mark-padding: .2em;

$dt-font-weight: $font-weight-bold;

$nested-kbd-font-weight: $font-weight-bold;

$list-inline-padding: .5rem;

$mark-bg: #fcf8e3;

Bài trước: Grid System trong Bootstrap

Thứ Ba, 13/12/2022 17:07
52 👨 6.787
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap