Bài 26: Toast trong Bootstrap 5

Toast cũng là một thành phần thú vị, giống như thông báo trên web, ứng dụng. Dưới đây là cách tạo toast trong Bootstrap 5.

Toast trên web là gì?

Toast là thành phần giống như một box cảnh báo nhưng chỉ hiện một vài giây khi điều gì đó xảy ra. Ví dụ: Khi người dùng click vào một nút bấm, gửi một biểu mẫu…

Cách tạo toast trong Bootstrap 5

Để tạo toast, dùng class .toast cộng thêm .toast-header.toast-body vào bên trong nó.

Lưu ý: Toast mặc định bị ẩn. Dùng class .show nếu bạn muốn hiển thị nó. Để đóng nó, dùng phần tử <button> và thêm data-bs-dismiss="toast":

<div class="toast show">
<div class="toast-header">
Toast Header
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast"></button>
</div>
<div class="toast-body">
Some text inside the toast body
</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Ví dụ về toast trên Quantrimang.com</h3>
 <p>Toast giống như một box thông báo nhanh, chỉ hiện trong vài giây khi tác vụ nào đó xảy ra.</p>
 <p>Ví dụ này dùng .show để mặc định luôn hiện toast. Đóng nó bằng cách click vào dấu x trong header toast.</p>
 
 <div class="toast show">
  <div class="toast-header">
   <strong class="me-auto">QuanTriMang.com</strong>
   <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast"></button>
  </div>
  <div class="toast-body">
   <p>Kênh thông tin công nghệ hàng đầu tại Việt Nam</p>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Toast trong Bootstrap

Mở một toast

Để hiện cảnh báo nhanh dạng toast bằng một click vào nút bấm, bạn phải khởi chạy nó với JavaScript: chọn phần tử đã chỉ định và gọi phương pháp toast().

Code sau sẽ hiện tất cả toast trong tài liệu khi bạn click vào một nút bấm:

<script>
document.getElementById("toastbtn").onclick = function() {
var toastElList = [].slice.call(document.querySelectorAll('.toast'))
var toastList = toastElList.map(function(toastEl) {
return new bootstrap.Toast(toastEl)
})
toastList.forEach(toast => toast.show())
}
</script>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h3>Ví dụ về toast</h3>
 <p>Ví dụ này dùng nút bấm để hiện toast.</p>

 <button type="button" class="btn btn-primary" id="toastbtn">Hiện Toast</button>
 
 <div class="toast">
  <div class="toast-header">
   <strong class="me-auto">Quantrimang.com</strong>
   <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast"></button>
  </div>
  <div class="toast-body">
   <p>Chào mừng bạn tới QuanTriMang.com</p>
  </div>
 </div>
</div>

<script>
document.getElementById("toastbtn").onclick = function() {
 var toastElList = [].slice.call(document.querySelectorAll('.toast'))
 var toastList = toastElList.map(function(toastEl) {
  return new bootstrap.Toast(toastEl)
 })
 toastList.forEach(toast => toast.show()) 
}
</script>

</body>
</html>

Mở Toast bằng Bootstrap 5

Trên đây là những điều cần biết về cách tạo toast trong Bootstrap 5. Nó khá giống tooltip hay box thông báo nhưng chỉ hiển thị trong vài giây. Hi vọng bài học Bootstrap này hữu ích với các bạn.

Thứ Ba, 06/12/2022 16:50
31 👨 681
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap