Bài 28: Offcanvas trong Bootstrap 5

Offcanvas hay menu trượt ngang có thể dễ dàng tạo trong Bootstrap 5. Dưới đây là cách làm menu ngang hay Offcanvas bằng Bootstrap 5.

Offcanvas là gì?

Offcanvas tương tự như modal (mặc định bị ẩn và hiện khi được kích hoạt), ngoại trừ việc nó thường được dùng làm menu điều hướng cho thanh bên cạnh màn hình.

Cách tạo một menu trượt ngang cho sidebar trong Bootstrap 5

Code mẫu sau hiển thị cách tạo một sidebar dạng menu trượt ngang:

Offcanvas<!-- Offcanvas Sidebar -->
<div class="offcanvas offcanvas-start" id="demo">
<div class="offcanvas-header">
<h1 class="offcanvas-title">Heading</h1>
<button type="button" class="btn-close text-reset" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
</div>
<div class="offcanvas-body">
<p>Some text lorem ipsum.</p>
<p>Some text lorem ipsum.</p>
<button class="btn btn-secondary" type="button">A Button</button>
</div>
</div>

<!-- Button to open the offcanvas sidebar -->
<button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">
Open Offcanvas Sidebar
</button>

Giải thích chi tiết:

Class .offcanvas tạo sidebar dạng menu trượt ngang.

Class .offcanvas-start xác định vị trí của menu trượt ngang, cho nó độ rộng 400px.

Class .offcanvas-title đảm bảo căn lề và chiều cao dòng phù hợp.

Sau đó, thêm nội dung bên trong class .offcanvas-body.

Để mở sidebar menu trượt ngang, bạn phải dùng một <button> hoặc phần tử <a> trỏ tới ID của container .offcanvas (#demo ở trong ví dụ).

Để mở sidebar offcanvas với phần tử <a>, bạn có thể trỏ tới #demo cùng thuộc tính href, thay cho data-bs-target.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="offcanvas offcanvas-start" id="demo">
 <div class="offcanvas-header">
  <h1 class="offcanvas-title">Menu QuanTriMang.com</h1>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
 </div>
 <div class="offcanvas-body">
  <p>Công nghệ.</p>
  <p>Đời sống.</p>
  <p>Khoa học.</p>
  <button class="btn btn-secondary" type="button">Nút bấm</button>
 </div>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
 <h3>Sidebar trượt ngang</h3>
 <p>Offcanvas tương tự như modal, ngoại trừ việc nó thường được dùng làm sidebar.</p>
 <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">
  Mở menu trượt ngang
 </button>
</div>

</body>
</html>

Offcanvas được tạo bằng Bootstrap 5

Vị trí Offcanvas

Dùng .offcanvas-start|end|top|bottom để xác định vị trí của menu trượt ngang nằm bên trái, phải, trên hoặc dưới:

Code mẫu vị trí Offcanvas:

Bên phải: <div class="offcanvas offcanvas-end" id="demo">

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="offcanvas offcanvas-end" id="demo">
 <div class="offcanvas-header">
  <h1 class="offcanvas-title">Menu Quantrimang.com</h1>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
 </div>
 <div class="offcanvas-body">
  <p>Công nghệ.</p>
  <p>Đời sống.</p>
  <p>Xã hội.</p>
  <button class="btn btn-secondary" type="button">Nút bấm</button>
 </div>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
 <h3>Offcanvas bên phải</h3>
 <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">
  Bật menu trượt bên phải
 </button>
</div>

</body>
</html>

Menu trượt bên phải

Phía trên: <div class="offcanvas offcanvas-top" id="demo">

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="offcanvas offcanvas-top" id="demo">
 <div class="offcanvas-header">
  <h1 class="offcanvas-title">Quantrimang.com</h1>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
 </div>
 <div class="offcanvas-body">
  <p>Kênh thông tin công nghệ mới nhất.</p>
  <button class="btn btn-secondary" type="button">Nút bấm</button>
 </div>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
 <h3>Offcanvas phía trên</h3>
 <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">
  Nút mở menu trượt phía trên
 </button>
</div>

</body>
</html>

Menu trượt ngang phía trên

Phía dưới: <div class="offcanvas offcanvas-bottom" id="demo">

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="offcanvas offcanvas-bottom" id="demo">
 <div class="offcanvas-header">
  <h1 class="offcanvas-title">Quantrimang.com</h1>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
 </div>
 <div class="offcanvas-body">
  <p>Kênh thông tin công nghệ hàng đầu.</p>
  <button class="btn btn-secondary" type="button">Nút bấm</button>
 </div>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
 <h3>Offcanvas phía dưới</h3>
 <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">
  Nút bật menu trượt ngang
 </button>
</div>

</body>
</html>

Menu trượt ngang phía dưới

Menu trượt ngang theo kích thước màn hình

Bạn cũng có thể kiểm soát thời điểm muốn ẩn hoặc hiện menu offcanvas trên các độ rộng màn hình khác nhau, với class .offcanvas-sm|md|lg|xl|xxl:

<div class="offcanvas offcanvas-start offcanvas-lg" id="demo">

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="offcanvas offcanvas-start offcanvas-lg" id="demo">
 <div class="offcanvas-header">
  <h1 class="offcanvas-title">Menu Quantrimang.com</h1>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
 </div>
 <div class="offcanvas-body">
  <p>Công nghệ</p>
  <p>Đời sống</p>
  <p>Khoa học</p>
  <button class="btn btn-secondary" type="button">A Button</button>
 </div>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
 <h3>Menu trượt ngang theo kích thước màn hình</h3>
 <p>Ví dụ này ẩn menu trượt ngang trên màn hình có độ rộng lớn hơn 991px. Nút bấm mở offcanvas nà cũng bị ẩn(d-lg-none).</p>
 <p class="text-bg-danger">Chỉnh lại kích thước cửa sổ trình duyệt để thấy kết quả.</p>
 <button class="btn btn-primary d-lg-none" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">
  Mở sidbar offcanvas
 </button>
</div>

</body>
</html>

Menu trượt ngang theo kích thước màn hình

Menu trượt ngang nền tối

Dùng class .text-bg-dark để tạo một menu trượt ngang nền tối.

Mẹo: Code mẫu đã thêm class .btn-close-white vào .btn-close để tạo một nút đóng màu trắng nhằm khiến nó nổi bật trên nền tối:

<div class="offcanvas offcanvas-end" id="demo">
<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="offcanvas offcanvas-start text-bg-dark" id="demo">
 <div class="offcanvas-header">
  <h1 class="offcanvas-title">Menu Quantrimang.com</h1>
  <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
 </div>
 <div class="offcanvas-body">
  <p>Công nghệ</p>
  <p>Download</p>
  <p>Học CNTT</p>
  <button class="btn btn-secondary" type="button">A Button</button>
 </div>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
 <h3>Sidebar menu nền tối</h3>
 <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">
  Mở menu trượt ngang nền tối
 </button>
</div>

</body>
</html>

Menu trượt ngang nền tối

Trên đây là mọi điều bạn cần biết về cách cách tạo menu trượt ngang hay Offcanvas trong Bootstrap 5. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Tư, 07/12/2022 17:17
51 👨 752
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap