Bài 30: Flex trong Bootstrap 5

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Bootstrap 3 và Bootstrap 4 & 5 là Bootstrap 5 hiện dùng flexbox, thay cho các float để xử lý bố cục.

Flexible Box Layout Module giúp bạn dễ thiết kế cấu trúc bố cục đáp ứng linh hoạt mà không cần phải dùng tới float hay xác định vị trí.

Lưu ý: Flexbox không được hỗ trợ trong IE 9 trở về trước. Nếu cần hỗ trợ IE8-9, dùng Bootstrap 3. Nó là phiên bản Bootstrap ổn định nhất và nó vẫn được hỗ trợ để sửa các lỗi quan trọng và thay đổi trong tài liệu hướng dẫn. Tuy nhiên, nó sẽ không được bổ sung tính năng mới.

Để tạo container flexbox và chuyển thư mục con trực tiếp vào các mục flex, dùng class d-flex:

<div class="d-flex p-3 bg-secondary text-white">
<div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <div class="d-flex p-3 bg-secondary text-white"> 
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Flexbox

Để tạo một flexbox container inline, dùng class d-inline-flex:

<div class="d-inline-flex p-3 bg-secondary text-white">
<div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <h2>Inline Flex</h2>
 <div class="d-inline-flex p-3 bg-secondary text-white"> 
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Bootstrap Inline Flexbox

Hướng ngang

Dùng .flex-row để hiện các mục flex theo chiều ngang (lần lượt). Đây là mặc định.

Mẹo: Dùng .flex-row-reverse để căn phải hướng theo chiều ngang:

<div class="d-flex flex-row bg-secondary">
<div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

<div class="d-flex flex-row-reverse bg-secondary">
<div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <h2>Hướng ngang</h2>
 <p>Dùng .flex-row để các mục flex hiện lần lượt cạnh nhau (mặc định):</p>
 <div class="d-flex flex-row bg-secondary mb-3">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <p>Dùng .flex-row-reverse chỉnh hướng sang bên phải:</p>
 <div class="d-flex flex-row-reverse bg-secondary">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Căn chỉnh hướng sang ngang

Hướng dọc

Dùng .flex-column để hiện các mục flex theo chiều dọc (ở phía trên của nhau) hoặc .flex-column-reverse để đảo ngược hướng dọc:

<div class="d-flex flex-column">
<div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

<div class="d-flex flex-column-reverse">
<div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <h2>Hướng dọc</h2>
 <p>Dùng .flex-column để hiện các mục theo chiều dọc:</p>
 <div class="d-flex flex-column mb-3">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <p>Dùng .flex-column-reverse để đảo ngược hướng:</p>
 <div class="d-flex flex-column-reverse">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Hướng dọc mục flex

Căn chỉnh nội dung

Dùng class .justify-content-* để thay đổi căn lề của các mục. Class hợp lệ là start (mặc định), end, center, between hoặc around:

<div class="d-flex justify-content-start">...</div>
<div class="d-flex justify-content-end">...</div>
<div class="d-flex justify-content-center">...</div>
<div class="d-flex justify-content-between">...</div>
<div class="d-flex justify-content-around">...</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <p>Dùng class .justify-content-* căn chỉnh mục flex từ đầu (mặc định), cuối, trung tâm, giữa hoặc xung quanh:</p>
 <div class="d-flex justify-content-start bg-secondary mb-3">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <div class="d-flex justify-content-end bg-secondary mb-3">
   <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <div class="d-flex justify-content-center bg-secondary mb-3">
    <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <div class="d-flex justify-content-between bg-secondary mb-3">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <div class="d-flex justify-content-around bg-secondary mb-3">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Căn chỉnh nội dung

Chiều rộng bằng nhau

Dùng .flex-fill trên các mục flex để buộc chúng có cùng chiều rộng:

<div class="d-flex">
<div class="p-2 bg-info flex-fill">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning flex-fill">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary flex-fill">Flex item 3</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
<p>Ví dụ dùng .flex-fill:</p>
 <div class="d-flex mb-3">
  <div class="p-2 flex-fill bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 flex-fill bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 flex-fill bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <p>Ví dụ không dùng .flex-fill:</p>
 <div class="d-flex mb-3 bg-secondary">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

  Chiều rộng bằng nhau

Grow

Dùng .flex-grow-1 trên một mục flex để nó nằm ở phần còn lại của không gian. Ở ví dụ bên dưới, hai mục flex đầu tiên nằm ở phần không gian cần thiết dành cho chúng, mục cuối cùng chiếm phần không gian còn lại:

<div class="d-flex">
<div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary flex-grow-1">Flex item 3</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <h2>Grow</h2>
 <p>Dùng .flex-grow-1:</p>
 <div class="d-flex mb-3">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 flex-grow-1 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <p>Không dùng .flex-grow-1:</p>
 <div class="d-flex mb-3 bg-secondary">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Flexbox trong Bootstrap

Mẹo: Dùng .flex-shrink-1 trên một mục flex để làm nó co lại nếu cần.

Thứ tự

Thay đổi thứ tự hình ảnh của một mục flex cụ thể bằng class .order. Các class hợp lệ từ 0 tới 5, nơi số thấp nhất được ưu tiên cao nhất (order-1 hiện trước order-2…)

<div class="d-flex bg-secondary">
<div class="p-2 bg-info order-3">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning order-2">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary order-1">Flex item 3</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <div class="d-flex mb-3">
  <div class="p-2 order-3 bg-info">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 order-2 bg-warning">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 order-1 bg-primary">Quantrimang 3</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Sắp xếp thứ tự các mục flex

Tự động căn chỉnh lề

Dễ dàng thêm lề tự động vào các mục flex bằng .ms-auto (đẩy mục về bên phải) hoặc dùng .me-auto (đẩy mục về bên trái):

<div class="d-flex bg-secondary">
<div class="p-2 ms-auto bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

<div class="d-flex bg-secondary">
<div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
<div class="p-2 me-auto bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">

 <div class="d-flex mb-3 bg-secondary">
  <div class="p-2 ms-auto bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
 <div class="d-flex mb-3 bg-secondary">
  <div class="p-2 bg-info">Quantrimang</div>
  <div class="p-2 bg-warning">VnDoc</div>
  <div class="p-2 me-auto bg-primary">Downloadvn</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>

Tự động căn chỉnh lề

Wrap

Kiểm các mục flex trong một container flex với .flex-nowrap (default), .flex-wrap hoặc .flex-wrap-reverse.

Click vào các nút bấm bên dưới để thấy sự khác biệt giữa 3 class, bằng cách thay đổi “wrap” của các mục flex trong box ví dụ.

<div class="d-flex flex-wrap">..</div>

<div class="d-flex flex-wrap-reverse">..</div>

<div class="d-flex flex-nowrap">..</div>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <h2>Wrap</h2>
 <p>Kiểm soát cách sắp xếp mục trong một flex container bằng .flex-nowrap (mặc định), .flex-wrap hoặc .flex-wrap-reverse.</p>
 <p><code>.flex-wrap:</code></p>
 <div class="d-flex flex-wrap bg-light">
  <div class="p-2 border">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 3</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 4</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 5</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 6</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 7</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 8</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 9</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 10</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 11</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 12</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 13 </div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 14</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 15</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 16</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 17</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 18</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 19</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 20</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 21</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 22</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 23</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 24</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 25</div>
 </div>
 <br>
 <p><code>.flex-wrap-reverse:</code></p>
 <div class="d-flex flex-wrap-reverse bg-light">
  <div class="p-2 border">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 3</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 4</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 5</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 6</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 7</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 8</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 9</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 10</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 11</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 12</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 13 </div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 14</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 15</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 16</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 17</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 18</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 19</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 20</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 21</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 22</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 23</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 24</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 25</div>
 </div>
 <br>
 <p><code>.flex-nowrap:</code></p>
 <div class="d-flex flex-nowrap bg-light">
  <div class="p-2 border">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 3</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 4</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 5</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 6</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 7</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 8</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 9</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 10</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 11</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 12</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 13 </div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 14</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 15</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 16</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 17</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 18</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 19</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 20</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 21</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 22</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 23</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 24</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 25</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 26</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 27</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 28</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 29</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 30</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 31</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 32</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 33</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 34</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 35</div>
 </div>
 <br>
</div>

</body>
</html>

Flexbox trong Bootstrap

Kiểu Wrap 2

Kiểu Wrap 3

Chỉnh lề nội dung

Kiểm soát căn chỉnh theo chiều dọc của các mục flex gathered với .align-content-*. Những class hợp lệ là .align-content-start (default), .align-content-end, .align-content-center, .align-content-between, .align-content-around.align-content-stretch.

Lưu ý: Những class này không có hiệu ứng trên những hàng mục flex đơn lẻ.

Click vào các nút bấm bên dưới để thấy sự khác biệt giữa 5 class, bằng cách thay đổi căn chỉnh lề theo chiều dọc của các mục flex trong box code mẫu:

<div class="d-flex flex-wrap align-content-start">..</div>

<div class="d-flex flex-wrap align-content-end">..</div>

<div class="d-flex flex-wrap align-content-center">..</div>

<div class="d-flex flex-wrap align-content-around">..</div>

<div class="d-flex flex-wrap align-content-stretch">..</div>

Chỉnh lề nội dung

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body> 

<div class="container mt-3">
 <p>.align-content-start (default):</p>
 <div class="d-flex flex-wrap align-content-start bg-light" style="height:300px">
  <div class="p-2 border">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 3</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 4</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 5</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 6</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 7</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 8</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 9</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 10</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 11</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 12</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 13 </div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 14</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 15</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 16</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 17</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 18</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 19</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 20</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 21</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 22</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 23</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 24</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 25</div>
 </div>
 <br>
 <p>.align-content-end:</p>
 <div class="d-flex flex-wrap align-content-end bg-light" style="height:300px">
  <div class="p-2 border">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 3</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 4</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 5</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 6</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 7</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 8</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 9</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 10</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 11</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 12</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 13 </div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 14</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 15</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 16</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 17</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 18</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 19</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 20</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 21</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 22</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 23</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 24</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 25</div>
 </div>
 <br>
 <p>.align-content-center:</p>
 <div class="d-flex flex-wrap align-content-center bg-light" style="height:300px">
  <div class="p-2 border">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 3</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 4</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 5</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 6</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 7</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 8</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 9</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 10</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 11</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 12</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 13 </div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 14</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 15</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 16</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 17</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 18</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 19</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 20</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 21</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 22</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 23</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 24</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 25</div>
 </div>
 <br>
 <p>.align-content-around:</p>
 <div class="d-flex flex-wrap align-content-around bg-light" style="height:300px">
  <div class="p-2 border">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 3</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 4</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 5</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 6</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 7</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 8</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 9</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 10</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 11</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 12</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 13 </div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 14</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 15</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 16</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 17</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 18</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 19</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 20</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 21</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 22</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 23</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 24</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 25</div>
 </div>
 <br>
 <p>.align-content-stretch:</p>
 <div class="d-flex flex-wrap align-content-stretch bg-light" style="height:300px">
  <div class="p-2 border">Quantrimang 1</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 2</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 3</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 4</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 5</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 6</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 7</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 8</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 9</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 10</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 11</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 12</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 13 </div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 14</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 15</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 16</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 17</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 18</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 19</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 20</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 21</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 22</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 23</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 24</div>
  <div class="p-2 border">Quantrimang 25</div>
 </div>
 <br>
</div>

</body>
</html>

Căn chỉnh mục

Kiểm soát căn chỉnh mục theo chiều dọc của các hàng mục flex đơn lẻ với class .align-items-*. Class hợp lệ là .align-items-start, .align-items-end, .align-items-center, .align-items-baseline, và .align-items-stretch (mặc định). Code mẫu:

<div class="d-flex align-items-start">..</div>

<div class="d-flex align-items-end">..</div>

<div class="d-flex align-items-center">..</div>

<div class="d-flex align-items-baseline">..</div>

<div class="d-flex align-items-stretch">..</div>

Căn chỉnh mục

Align Self

Kiểm soát căn chỉnh dọc của một mục linh hoạt được chỉ định với các lớp .align-self-*. Các lớp hợp lệ là .align-self-start, .align-self-end, .align-self-center, .align-self-baseline.align-self-stretch (mặc định). Code mẫu:

<div class="d-flex bg-light" style="height:150px">
<div class="p-2 border">Flex item 1</div>
<div class="p-2 border align-self-start">Flex item 2</div>
<div class="p-2 border">Flex item 3</div>
</div>

Align Self

Class Flex đáp ứng

Tất cả class flex đều có class đáp ứng bổ sung. Điều đó khiến nó dễ dàng thiết lập một class flex cụ thể trên kích thước màn hình nhất định.

Biểu tượng * có thể được thay thế bằng sm, md, lg, xl hoặc xxl, lần lượt tương ứng với màn hình nhỏ, trung bình, lớn, cực lớn, siêu lớn.

ClassMô tả
Flex Container
.d-*-flexTạo flexbox container cho các màn hình khác nhau
.d-*-inline-flexTạo inline flexbox container cho các màn hình khác nhau
Direction
.flex-*-rowHiện các mục flex theo chiều ngang
.flex-*-row-reverseHiện các mục flex theo chiều ngang và căn phải
.flex-*-columnHiện các mục flex theo chiều dọc
.flex-*-column-reverseHiện các mục flex theo chiều dọc và đảo ngược vị trí
Justified Content
.justify-content-*-startHiện các mục flex ngay từ đầu (căn trái)
.justify-content-*-endHiện các mục flex ở cuối (căn phải)
.justify-content-*-centerHiện các mục flex container ở trung tâm của màn hình
.justify-content-*-betweenHiện các mục flex nằm ở giữa trên các màn hình khác nhau
.justify-content-*-aroundHiện các mục flex xung quanh màn hình.
Fill / Equal Width
.flex-*-fillChỉnh cùng chiều rộng cho các mục flex
Grow
.flex-*-grow-0Các mục flex không mở rộng trên các màn hình khác nhau
.flex-*-grow-1Mở rộng các mục flex
Shrink
.flex-*-shrink-0Không thu hẹp các mục flex trên màn hình
.flex-*-shrink-1Thu hẹp các mục flex trên màn hình
Order
.order-*-0-12Thay đổi thứ tự từ 0 tới 5
Wrap
.flex-*-nowrapKhông "wrap" các mục
.flex-*-wrapĐóng gói các mục
.flex-*-wrap-reverseĐảo ngược đóng gói các mục trên màn hình
Align Content
.align-content-*-startCăn chỉnh các mục đã thu thập từ đầu trên các màn hình khác nhau
.align-content-*-endCăn chỉnh các mục đã thu thập ở cuối trên các màn hình khác nhau
.align-content-*-centerCăn chỉnh các mục đã thu thập ở trung tâm trên các màn hình khác nhau
.align-content-*-aroundCăn chỉnh các mục được thu thập "xung quanh" trên các màn hình khác nhau
.align-content-*-stretchKéo dài các mục đã thu thập trên các màn hình khác nhau
Align Items
.align-items-*-startCăn chỉnh các hàng đơn lẻ từ đầu trên các màn hình khác nhau
.align-items-*-endCăn chỉnh các hàng đơn ở cuối trên các màn hình khác nhau
.align-items-*-centerCăn chỉnh các hàng đơn lẻ ở trung tâm trên các màn hình khác nhau
.align-items-*-baselineCăn chỉnh các hàng đơn lẻ ở đường cơ sở trên các màn hình khác nhau
.align-items-*-stretchKéo dài các hàng đơn lẻ trên các màn hình khác nhau
Align Self
.align-self-*-startCăn chỉnh một mục flex ngay từ đầu trên các màn hình khác nhau
.align-self-*-endCăn chỉnh một mục flex ở cuối trên các màn hình khác nhau
.align-self-*-centerCăn chỉnh một mục flex ở trung tâm trên các màn hình khác nhau
.align-self-*-baselineCăn chỉnh một mục flex ở baseline trên các màn hình khác nhau
.align-self-*-stretchKéo dài một mục flex trên các màn hình khác nhau

Trên đây là tất cả những điều bạn cần biết về flex trong Bootstrap 5. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Năm, 08/12/2022 16:46
51 👨 1.063
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap