Cách cài đặt Bootstrap 5 trong React.js

React-Bootstrap là một triển khai lại hoàn chỉnh các phần tử Bootstrap bằng React. Nó không phụ thuộc vào bootstrap.js hay jQuery. Dưới đây là cách cài đặt Bootstrap 5 trong React.js.

Cách cài và dùng Bootstrap trong React.js

Bước 1: Tạo app React bằng cách dùng lệnh sau vào terminal, rồi nhấn Enter.

npx create-react-app gfg

Bước 2: Thay đổi thư mục chứa thư mục dự án bằng cách nhập lệnh sau:

cd gfg

Cấu trúc dự án: Giờ chúng ta đang ở trong danh mục dự án. Vì chúng ta đã tạo thành công ReactJS nên có thể cài đặt gói cần thiết. Sau khi tạo app React, cấu trúc dự án sẽ trông như sau:

Tao app React

Bước 3: Chạy lệnh sau trong terminal. Kiểm tra lại xem bạn có ở trong danh mục React App hay không. Để thuận tiện, ví đụ đã chọn F:\gfg làm thư mục đang làm việc hiện tại, danh mục của React App (gfg).

npm install bootstrap

Mặc định, phiên bản mới nhất của Bootstrap sẽ được cài đặt. Thế nhưng nếu đang làm theo một số hướng dẫn, khóa học hay muốn xây dựng app React JS trong phiên bản Bootstrap nào đó, bạn có thể làm việc này bằng cách bỏ qua @version ngay sau bootstrap. Ví dụ, nó là npm install bootstrap@4.1 , trong đó 4.1 là tên phiên bản.

Danh mục hiện tại trong ví dụ này là F:/gfg. Bootstrap giờ đã được cài đặt thành công. Bạn có thể xác thực bằng cách tìm thư mục bootstrap trong node_modules.

Thư mục bên trong node_modules

Bạn cũng có thể quan sát một số thay đổi trong gói file package.json sau khi cài đặt bootstrap. Một mục được thêm vào ngay bên trong các phần phụ thuộc của gói .json, tương tự “bootstrap”: “version”.

package.json

Bootstrap bên trong các phần phụ thuộc sau khi cài đặt

Bước 4: Hiện tại, bootstrap đã được cài đặt thành công trong app React nhưng để sử dụng, bạn phải nhập nó vào trong file React. Ví dụ ở đây nhập file Bootstrap minified CSS vào Bootstrap JavaScript minified bundle trong index.jsF:\gfg\src.

import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min';

Hai câu lệnh trên được dùng trong index.js để nhập các phụ thuộc vào bên trong file React để dùng các class bootstrap trong các phần tử app React.

Filename: index.js

import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min';
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';
import App from './App';
import reportWebVitals from './reportWebVitals';

ReactDOM.render(
<React.StrictMode>
<App />
</React.StrictMode>,
document.getElementById('root')
);

Code trên có thể trông giống như index.js, ngoại trừ dòng 1 và 2. Bootstrap minified css và bootstrap javascript minified bundle đã được nhập vào dòng 1 và 2. Giờ chúng ta có thể sử dụng class bootstrap bên trong các phần tử app React.

Bước 5: Giờ bạn đã có thể dùng class Bootstrap nhưng để sử dụng các phần tử JavaScript của Bootstrap trong app react, bạn phải cài popper.js và jquery. Để cài cả hai jquerypopper.js, viết dòng code sau vào terminal, rồi nhấn Enter.

npm install jquery popper.js

Sau khi cài, nhập cả hai thành phần phụ thuộc vào file React.js trong index.js. Dùng 2 lệnh sau:

import $ from 'jquery';
import Popper from 'popper.js';

Sau khi thực hiện những thay đổi bổ sung cần thiết cho file index.js, chúng sẽ trông như sau:

Filename: index.js

import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min';
import $ from 'jquery';
import Popper from 'popper.js';
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';
import App from './App';
import reportWebVitals from './reportWebVitals';

ReactDOM.render(
<React.StrictMode>
<App />
</React.StrictMode>,
document.getElementById('root')
);

// If you want to start measuring performance
// in your app, pass a function to log results
// (for example: reportWebVitals(console.log))
// or send to an analytics endpoint.
reportWebVitals();

Bước 6: Giờ chúng ta sẽ dùng nút bootstrap đơn giản trong React App. Để làm được điều đó, chúng ta phải nhập css đã được rút gọn của bootstrap và gói javascript đã được rút gọn của bootstrap dưới dạng phụ thuộc trong tệp index.js. Thêm một nút trong tệp index.js mặc định. Sau đó, thêm một nút bên trong App để thêm mã sau vào App.js.

Filename: App.js

import logo from './logo.svg';
import './App.css';

function App() {
return (
<div className="App">
<header className="App-header">
<img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />

<p>
Edit <code>src/App.js</code> and save to reload.
</p>


<a
className="App-link"
href="https://reactjs.org"
target="_blank"
rel="noopener noreferrer"
>
Learn React
</a>
<a className="btn btn-primary"
data-bs-toggle="collapse"
href="#collapseExample"
role="button"
aria-expanded="false"
aria-controls="collapseExample">
Bootstrap button
</a>
</header>
</div>
);
}

export default App;

Chạy ứng dụng: Lưu file và chạy server npm bằng cách nhập lệnh sau vào trong terminal.

npm start

Kết quả:

Kết quả sau khi cài Bootstrap trong React.js

Trên đây là cách cài đặt Bootstrap trong React.js. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Ba, 20/12/2022 11:05
51 👨 2.839
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Bootstrap