• Overflow trong CSS Overflow trong CSS
    Đặc tính CSS overflow xác định nội dung sẽ hiển thị ra sao khi nó quá lớn so với khung định sẵn.
  • Vị trí của phần tử trong CSS Vị trí của phần tử trong CSS
    Đặc tính position xác định phương pháp đặt vị trí cho một phần tử (static - tĩnh, relative - tương đối, fixed - cố định, absolute - tuyệt đối hoặc sticky - dán chặt).