Cách tạo thẻ tùy biến bằng HTML và CSS

Tạo thẻ bằng HTML không khó. Tuy nhiên, bạn có thể học cách chế tạo thành phần thẻ tùy biến hấp dẫn hơn để đưa nó vào thiết kế.

Tạo thẻ bằng HTML và CSS

Dù các thành phần thẻ thường đơn giản nhưng vẫn có tiêu chí cụ thể cho bạn lựa chọn khi tạo chúng.

Cấu trúc HTML cho các thành phần thẻ

Cấu trúc của thẻ bao gồm container, header, image, body và một footer tùy chọn.

Bạn sẽ tạo 3 thành phần thẻ đơn giản & thông dụng bao gồm: nội dung, sản phẩm và thông tin cá nhân.

Bắt đầu bằng cách tạo một div container, lồng nhiều hơn 3 thẻ div với thuộc tính class cho từng thẻ bên trong nó, với các thành phần con phù hợp cho mỗi thẻ. Bạn nên dùng các thành phần có trong tất cả các phần của cấu trúc thẻ. Ví dụ, thẻ nội dung có tag ảnh cho media, một thẻ h3 cho tiêu đề và thẻ p cho text.

<div class="card-container">
  <!-- Content Card -->
  <div class="content-card">
    <img src="https://images.unsplash.com/photo-1500989145603-8e7ef71d639e?ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=200&q=80" alt="A workspace with a keyboard notebook, cup of coffee and an earpiece">
    <h3>Title</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ad
    excepturi explicabo molestiae natus magnam rem...</p>
    <a href="#">Read More</a>
  </div>

  <!-- Product Card -->
  <div class="product-card">
    <img src="https://images.unsplash.com/photo-1505740420928-5e560c06d30e?ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=200&q=80" alt="Headphones on a yellow background">
    <h3>Product Name</h3>
    <p>$19.99</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Aspernatur, voluptatibus.</p>
    <a href="#"><button>Add to Cart</button></a>
  </div>

  <!-- Profile Card -->
  <div class="profile-card">
    <img src="https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=200&q=80" alt="A white male wearing a black button up shirt">
    <h3>John Doe</h3>
    <p>Web Developer</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Expedita tempora eos molestias repellat?</p>
    <a href="#" class="profile-link">View Profile</a>
  </div>
</div>

Đây là hình ảnh bạn thấy trong trình duyệt, mặc định, trước khi áp dụng tạo kiểu tùy biến bất kỳ:

Kết quả

Nếu muốn tạo nhiều thẻ hơn hoặc bao gồm nhiều nội dung hơn trong một thẻ, hãy làm việc này trước khi tiếp tục.

Tạo kiểu CSS cho thành phần thẻ

Bằng CSS, bạn có thể tạo kiểu từng thẻ để khiến chúng trông hấp dẫn. Dùng bộ chọn chung để reset margins, paddings và vị trí bằng box-sizing. Sau đó, tạo kiểu container bằng cách đặt lề cho nó để tạo thêm một số không gian.

​​​​​​* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

.card-container {
  padding: 20px;
}

Tiếp theo, dùng một bộ chọn nhiều lần cho tất cả các thẻ, đặt lề cho nó để cung cấp khoảng trống xung quanh mỗi thẻ, và đặt display & flex-direction cho bố cục. Ngoài ra, đặt một đường viền để xác định thẻ, border-radius vì một số đường cong và max-width cho phản hồi.

.content-card,
.product-card,
.profile-card {
  margin: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  border: 2px solid #ccc;
  border-radius: 7px;
  max-width: 250px;
}

Giờ tập trung vào từng thẻ, bắt đầu bằng thẻ nội dung, cho nó một màu nền và padding. Thêm bộ chọn sau cho các phần tử trong thẻ nội dung.

Tạo kiểu ảnh với max-widthborder-radius. Đặt lề, font-family và kích thước font cho h3. Đối với thẻ anchor, loại bỏ trang trí text, đặt màu sắc, margin-top và kích thước font.

.content-card {
  background: #E9724C;
  padding: 10px;
}

.content-card img {
  max-width: 100%;
  border-radius: 5px;
}

.content-card h3 {
  margin: 10px 0;
  font-family: monospace;
  font-size: 1.5rem;
}

.content-card a {
  text-decoration: none;
  color: #6f2ed8;
  margin:12px 0 7px 0;
  font-size: 1rem;
}

Thẻ sản phẩm sẽ cần nhiều kiểu hơn do các phần tử bổ sung của nó. Tạo bộ chọn cho từng phần tử con và tạo kiểu tương ứng cho chúng.

Thành phần button chứa các thuộc tính tạo kiểu phong cách nhất cho bạn hiệu ứng “kêu gọi hành động”.Chỉ căn chỉnh nút bấm sang phải bằng cách đặt align-self thành flex-end trong bộ chọn anchor.

.product-card img {
  border-radius: 5px 5px 0 0;
  width: 100%;
}

.product-card h3 {
  margin: 5px 10px;
  font-family: monospace;
  font-size: 1.5rem;
}

.product-card p {
  margin: 5px 10px;
  font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
}

.product-card a {
  align-self: flex-end;
}

.product-card button {
  width: 100px;
  height: 30px;
  margin: 10px;
  border: 1px solid #8f3642;
  border-radius: 4px;
  background-color: #FFC857;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
}

Cuối cùng, tạo kiểu thẻ profile. Đặt bán kính đường viền trên top-right và top-left của ảnh để khớp với container. Điều chỉnh kích thước ảnh và độ phù hợp nếu cần. Dùng ít nhất hai kiểu font và màu bổ sung trên văn bản để định nghĩa. Ngoài ra, bạn có thể tạo phần tử có thể hành động, ví dụ thẻ anchor, nổi bật với border.

.profile-card img {
  border-radius: 5px 5px 0 0;
  height: 200px;
  object-fit: cover;
}

.profile-card h3 {
  margin: 10px;
  font-family: monospace;
  font-size: 1.5rem;
}

.profile-card p:first-of-type {
  margin:0px 10px;
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
  color: cornflowerblue;
}

.profile-card p:last-of-type {
  margin: 5px 10px;
  font-size: 0.9rem;
}

.profile-card a {
  text-decoration: none;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 5px 15px;
  align-self: center;
  border: 1px solid cornflowerblue;
  border-radius: 15px;
  color: black;
  font-family: monospace;
  font-weight: 500;
}

Sau khi tạo kiểu, thẻ của bạn trông sẽ như thế này:

Tạo thẻ tùy biến cho web

Bố cục và độ linh hoạt của thẻ

Khả năng phản hồi rất quan trọng trong việc cung cấp trải nghiệm liền mạch với giao diện trên các thiết bị. Bạn có thể dùng CSS Flexbox hoặc CSS Grid cho bố cục này. Cuối cùng, bạn có thể dùng các truy vấn cho khả năng phản hồi.

Dùng Flexbox CSS

Đầu tiên, thêm một thuộc tính display và đặt nó sang flex trên bộ chọn container thẻ. Áp dụng flex-wrap và đặt nó sang wrap, vì thế các thẻ có thể được thu gọn trong một kích thước màn hình nhỏ.

Ngoài ra, đặt align-itemsjustify-content như ý bạn muốn.

​​​​​​.card-container {
  padding: 20px;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: space-evenly;
}

Trang đó sẽ trông như thế này:

Kết quả sau khi tạo thẻ

Điều đó kết luận khả năng phản hồi trên kích thước màn hình lớn hơn. Đối với chế độ xem nhỏ hơn, chẳng hạn như điện thoại di động, bạn có thể sử dụng quy tắc truy vấn phương tiện và đặt chiều rộng tối đa (max-width).

Trong truy vấn media, quyết định phần tử bạn muốn thay đổi. Ở trường hợp này, container sẽ thay đổi.

Đặt flex-direction sang column, các thẻ sẽ xếp chồng theo chiều dọc. Để hiện thẻ ở giữa màn hình, theo chiều ngang, đặt justify-content align-items sang center:

@media screen and (max-width: 480px) {
 .card-container {
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
 }
}

Dùng CSS Grid

Đầu tiên, đặt hiển thị của container thẻ sang grid. Dùng grid-template-columns để cho phép thẻ điều chỉnh chiều rộng tự động. Dùng grid-gap cho khoảng cách giữa các thẻ. Dùng justify-items để căn giữa thẻ.

.card-container {
  padding: 20px;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
  grid-gap: 20px;
  justify-items: center;
}

Kết quả:

Thiết kế trang có thẻ tùy biến

Trên màn hình mobile, áp dụng truy vấn media. Trong truy vấn này, chỉnh sửa bố cục grid cho cổng xem nhỏ hơn. Đặt grid-template-columns sang 1fr để mỗi thẻ có chiều rộng đầy đủ. Ngoài ra, đặt thuộc tính justify-items align-items sang center sẽ căn giữa thẻ cả về chiều ngang và dọc.

@media screen and (max-width: 480px) {
 .card-container {
   grid-template-columns: 1fr;
   justify-items: center;
   align-items: center;
 }
}

Trên đây là cách tạo thành phần thẻ tùy biến bằng HTML và CSS. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Hai, 04/09/2023 17:12
52 👨 314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ CSS và CSS3