Tuyển tập những bài hướng dẫn lập trình JavaScript cơ bản, giúp bạn làm quen và nắm được những kiến thức cốt lõi của ngôn ngữ lập trình này.

 • Đối tượng Number trong JavaScript Đối tượng Number trong JavaScript
  Đối tượng Number biểu diễn ngày ở dạng giá trị số, hoặc số integer hoặc floating-point. Nói chung, bạn không cần lo lắng về các đối tượng Number bởi vì trình duyệt tự động biến đổi các number literal để minh họa các lớp số.
 • Đối tượng trong JavaScript Đối tượng trong JavaScript
  JavaScript là một Ngôn ngữ chương trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming). Một Ngôn ngữ chương trình có thể được gọi là hướng đối tượng nếu nó cung cấp 4 khả năng cơ bản tới nhà lập trình.
 • In trang trong JavaScript In trang trong JavaScript
  Nhiều khi bạn sẽ thích đặt một nút trên trang web của bạn để in nội dung trang đó thông qua một máy in. JavaScript giúp bạn thực hiện chức năng này bởi sử dụng hàm print của đối tượng window.
 • Từ khóa Void trong JavaScript Từ khóa Void trong JavaScript
  void là một từ khóa quan trọng trong JavaScript mà có thể được sử dụng như là một toán tử một ngôi xuất hiện trước toán hạng đơn của nó, mà có thể trong bất kỳ kiểu nào. Toán tử này xác định một biểu thức để được ước lượng mà không trả về một giá trị nào.
 • Hộp thoại - Alert, Prompt, Confirmation trong JavaScript Hộp thoại - Alert, Prompt, Confirmation trong JavaScript
  JavaScript hỗ trợ 3 kiểu hộp thoại quan trọng. Những hộp thoại này có thể được sử dụng để thông báo, xác nhận input, hoặc nhận input từ người dùng. Dưới đây chúng ta bàn luận từng kiểu hộp thoại một.
 • Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript
  Bạn có thể gặp tình huống khi bạn click vào một URL để tới trang X nhưng bạn được điều hướng tới trang Y. Nó xảy ra là do Page Redirection – Điều hướng lại trang. Khái niệm này khác với: JavaScript – Refresh trang.
 • Sự kiện (Event) trong JavaScript Sự kiện (Event) trong JavaScript
  Sự tương tác của JavaScript với HMTL được xử lý thông qua các sự kiện xảy ra khi người sử dụng hoặc trình duyệt thao tác một trang.
 • Hàm trong JavaScript Hàm trong JavaScript
  Một hàm là một nhóm code có thể tái sử dụng mà có thể được gọi bất cứ đâu trong chương trình của bạn. Điều này giúp bạn không cần thiết phải viết cùng một code lại nhiều lần. Nó giúp các nhà lập trình viết các modular code. Các hàm cho phép một nhà lập trình phân chia một chương trình lớn thành các hàm nhỏ và dễ quản lý.
 • Điều khiển vòng lặp trong JavaScript Điều khiển vòng lặp trong JavaScript
  JavaScript cung cấp sự điều khiển cao để xử lý các lệnh vòng lặp và lệnh switch. Có thể có một tình huống khi bạn cần thoát khỏi vòng lặp mà không phải đi tới điểm cuối của nó. Cũng có thể có tình huống khi bạn muốn nhảy qua một phần của khối code và bắt đầu vòng lặp tiếp theo.
 • Vòng lặp for...in trong JavaScript Vòng lặp for...in trong JavaScript
  Vòng lặp for...in được sử dụng để lặp qua các thuộc tính của một đối tượng. Khi chúng ta vẫn chưa bàn luận về đối tượng, bạn có thể không cảm thấy thoải mái với vòng lặp này. Nhưng một khi bạn hiểu cách các đối tượng vận hành trong JavaScript, bạn sẽ thấy vòng lặp này rất hữu ích.
 • Vòng lặp for trong JavaScript Vòng lặp for trong JavaScript
  Vòng lặp 'for' trong JavaScript là mẫu vòng lặp gọn nhất trong số tất cả vòng lặp.
 • Vòng lặp while trong JavaScript Vòng lặp while trong JavaScript
  Trong khi viết một chương trình, bạn có thể gặp một tình huống mà bạn cần thực hiện một hành động lặp đi lặp lại. Trong những tính huống này, bạn sẽ cần viết các lệnh vòng lặp để giảm số dòng code.
 • Lệnh Switch Case trong JavaScript Lệnh Switch Case trong JavaScript
  Bạn có thể sử dụng nhiều lệnh if...else…if như trong chương trước để thực hiện một nhánh nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, nó luôn luôn không phải là giải pháp tốt nhât, đặc biệt khi tất các các nhánh phụ thuộc vào giá trị của một biến đơn.
 • Lệnh if...else trong JavaScript Lệnh if...else trong JavaScript
  Trong khi viết một chương trình, có thể có một tình huống khi bạn cần theo một trong một tập hợp các lưạ chọn cho trước. Trong trường hợp này, bạn cần sử dụng lệnh điều kiện mà cho phép chương trình của bạn điều khiển luồng chính xác và thực hiện các hành động đúng.
 • Toán tử trong JavaScript Toán tử trong JavaScript
  Chúng ta xem biểu thức đơn giản sau: 4 + 5 là bằng 9. Tại đây 4 và 5 là các operands - toán hạng và '+' được gọi là operator - toán tử.
 • Biến trong JavaScript Biến trong JavaScript
  Một trong những nét đặc thù chủ yếu nhất của một ngôn ngữ chương trình là tập hợp các kiểu dữ liệu nó hỗ trợ. Đây là kiểu các giá trị mà có thể được biểu diễn và được thao tác trong ngôn ngữ chương trình.
 • Vị trí JavaScript trong HTML File Vị trí JavaScript trong HTML File
  Có một sự linh động trong việc cung cấp JavaScript code bất cứ đâu trong một tài liệu HTML. Tuy nhiên, các cách được ưu tiên nhất để bao gồm JavaScript trong một HTML file.
 • Kích hoạt JavaScript trong các trình duyệt Kích hoạt JavaScript trong các trình duyệt
  Tất cả các trình duyệt hiện đại đi kèm với hỗ trợ có sẵn cho JavaScript. Thường thì, bạn có thể cần thao tác để enable (kích hoạt) hoặc disable (vô hiệu hóa) hỗ trợ này. Chương này giải thích thủ tục để kích hoạt và vô hiệu hóa hỗ trợ JavaScript trong trình duyệt của bạn: Internet Explorer, Firefox, Chrome, và Opera.
 • Cú pháp của JavaScript Cú pháp của JavaScript
  JavaScript có thể được thực hiện bởi sử dụng các lệnh JavaScript mà được đặt trong thẻ HTML <script>... </script> trong một trang web.
 • JavaScript là gì? JavaScript là gì?
  JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Nó là nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép Client-Side script tương tác với người sử dụng và tạo các trang web động. Nó là một ngôn ngữ chương trình thông dịch với các khả năng hướng đối tượng.