Vòng lặp for...in trong JavaScript

Vòng lặp for...in được sử dụng để lặp qua các thuộc tính của một đối tượng. Khi chúng ta vẫn chưa bàn luận về đối tượng, bạn có thể không cảm thấy thoải mái với vòng lặp này. Nhưng một khi bạn hiểu cách các đối tượng vận hành trong JavaScript, bạn sẽ thấy vòng lặp này rất hữu ích.

Cú pháp

for (variablename in object){
  statement or block to execute
}

Trong mỗi lần lặp, một thuộc tính từ object – đối tượng được gán tới variablename - tên biến và vòng lặp này tiếp tục tới khi hết tất cả thuộc tính của đối tượng.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau về vòng lặp for…in. Nó in đối tượng Navigator của trình duyệt web.

<html>
  <body>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
      var aProperty;
      document.write("Navigator Object Properties<br /> ");
     
      for (aProperty in navigator) {
        document.write(aProperty);
        document.write("<br />");
      }
      document.write ("Exiting from the loop!");
     //-->
   </script>
   
   <p>Set the variable to different object and then try...</p>
  </body>
</html>

Kết quả:

Navigator Object Properties 
serviceWorker
webkitPersistentStorage
webkitTemporaryStorage
geolocation
doNotTrack
onLine
languages
language
userAgent
product
platform
appVersion
appName
appCodeName
hardwareConcurrency
maxTouchPoints
vendorSub
vendor
productSub
cookieEnabled
mimeTypes
plugins
javaEnabled
getStorageUpdates
getGamepads
webkitGetUserMedia
vibrate
getBattery
sendBeacon
registerProtocolHandler
unregisterProtocolHandler
Exiting from the loop!
Set the variable to different object and then try...

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Vòng lặp for trong JavaScript

Bài tiếp: Điều khiển vòng lặp trong JavaScript

Thứ Bảy, 28/07/2018 19:26
52 👨 2.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript