Đối tượng Boolean trong JavaScript

Miêu tả

Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN, undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false.

Cú pháp

Sử dụng cú pháp sau để tạo một đối tượng Boolean.

var val = new Boolean(value);

Các thuộc tính của Boolean

Dưới đây là danh sách các thuộc tính của đối tượng Boolean:

Thuộc tínhMiêu tả

constructor

Trả về một tham chiếu tới hàm Boolean mà tạo đối tượng đó.

prototype

Thuộc tính prototype cho phép bạn thêm các thuộc tính và phương thức tới một đối tượng.

Các phương thức của Boolean

Dưới đây là danh sách các phương thức của đối tượng Boolean và miêu tả của nó:

Phương thứcMiêu tả

toSource()

Trả về một chuỗi chứa nguồn của đối tượng Boolean; bạn có thể sử dụng chuỗi này để tạo một đối tượng tương đương.

toString()

Trả về một chuỗi: hoặc "true" hoặc "false" phụ thuộc vào giá trị của đối tượng.

valueOf()

Returns the primitive value of the Boolean object.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Đối tượng Number trong JavaScript

Bài tiếp: Đối tượng String trong JavaScript

Thứ Ba, 31/07/2018 11:48
52 👨 660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript