Đối tượng Number trong JavaScript

Đối tượng Number biểu diễn ngày ở dạng giá trị số, hoặc số integer hoặc floating-point. Nói chung, bạn không cần lo lắng về các đối tượng Number bởi vì trình duyệt tự động biến đổi các number literal để minh họa các lớp số.

Cú pháp

Cú pháp để tạo một đối tượng Number như sau:

var val = new Number(number);

Trong vị trí của number, nếu bạn cung cấp bất kỳ giá trị không phải số, thì khi đó tham số không thể được biến đổi thành một số, nó trả về NaN (viết tắt của Not-a-Number).

Các thuộc tính của Number

Dưới đây là danh sách các thuộc tính và miêu tả của nó.

Thuộc tínhMiêu tả

MAX_VALUE

Giá trị lớn nhất có thể của một số trong JavaScript có thể tới 1.7976931348623157E+308

MIN_VALUE

Giá trị nhỏ nhất có thể của một số trong JavaScript có thể tới 5E-324

NaN

Tương đương với giá trị mà không phải là một số

NEGATIVE_INFINITY

Một giá trị nhỏ hơn MIN_VALUE

POSITIVE_INFINITY

Một giá trị lớn hơn MAX_VALUE

prototype

Thuộc tính tĩnh của đối tượng Number. Sử dụng thuộc tính prototype để gán các thuộc tính và phương thức mới tới đối tượng Number trong tài liệu hiện tại

constructor

Trả về hàm mà tạo sự minh họa của đối tượng này. Theo mặc định, nó là đối tượng Number

Các phương thức của Number

Đối tượng Number chỉ chứa các phương thức mặc định mà là một phần của mỗi định nghĩa đối tượng.

Phương thứcMiêu tả

toExponential()

Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ngay cả khi số này là trong một dãy trong đó JavaScript thường sử dụng ký hiệu chuẩn.

toFixed()

Định dạng một số với một số chữ số đặc trưng tới bên phải của phần thập phân.

toLocaleString()

Trả về một phiên bản giá trị chuỗi của số hiện tại trong một định dạng mà có thể đa dạng theo thiết lập nội bộ của trình duyệt.

toPrecision()

Định nghĩa bao nhiêu chữ số (bao gồm các chữ số ở bên phải và bên trái phần thập phân) để hiển thị một số.

toString()

Trả về sự biểu diễn chuỗi của giá trị số.

valueOf()

Trả về giá trị của số.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Đối tượng trong JavaScript

Bài tiếp: Đối tượng Boolean trong JavaScript

Thứ Ba, 31/07/2018 11:28
51 👨 931
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript