Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript

Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins. Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa cách liệt kê tất cả plug-in được cài đặt trên trình duyệt.

<html>
  
  <head>
   <title>List of Plug-Ins</title>
  </head>
  
  <body>
   <table border="1">
     <tr>
      <th>Plug-in Name</th>
      <th>Filename</th>
      <th>Description</th>
     </tr>
     
     <script language="JavaScript" type="text/javascript">
      for (i=0; i<navigator.plugins.length; i++) {
        document.write("<tr><td>");
        document.write(navigator.plugins[i].name);
        document.write("</td><td>");
        document.write(navigator.plugins[i].filename);
        document.write("</td><td>");
        document.write(navigator.plugins[i].description);
        document.write("</td></tr>");
      }
     </script>
     
   </table>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript

Kiểm tra cho Plug-Ins

Mỗi plug-in có một cổng vào trong mảng đó. Mỗi cổng vào có các thuộc tính sau:

name − Là tên của plug-in.

filename − Là file thực thi mà được tải để cài đặt plug-in.

Miêu tả − Là miêu tả của plug-in, được cung cấp bởi nhà lập trình.

mimeTypes − Là một mảng với một cổng vào cho mỗi kiểu MIME được hỗ trợ bởi plug-in đó.

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này trong một script để tìm các plug-ins đã được cài đặt, và sau đó sử dụng JavaScript, bạn có thể chơi các file đa phương tiện thích hợp. Bạn quan sát ví dụ sau:

<html>
  
  <head>
   <title>Using Plug-Ins</title>
  </head>
  
  <body>
  
   <script language="JavaScript" type="text/javascript">
     media = navigator.mimeTypes["video/quicktime"];
     
     if (media){
      document.write("<embed src='quick.mov' height=100 width=100>");
     }
     else
     {
      document.write("<img src='quick.gif' height=100 width=100>");
     }
   </script>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Chạy theo lệnh trên để xem kết quả

Ghi chú − Ở đây chúng tôi đang sử dụng thẻ HTML <embed> để nhúng file đa phương tiện.

Điều khiển đa phương tiện

Chúng ra cùng thực hiện một ví dụ thực sự mà làm việc trong hầu hết các trình duyệt:

<html>
  
  <head>
   <title>Using Embeded Object</title>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
      function play()
      {
        if (!document.demo.IsPlaying()){
         document.demo.Play();
        }
      }
      function stop()
      {
        if (document.demo.IsPlaying()){
         document.demo.StopPlay();
        }
      }
      function rewind()
      {
        if (document.demo.IsPlaying()){
         document.demo.StopPlay();
        }
        document.demo.Rewind();
      }
     //-->
   </script>
   
  </head>
  
  <body>
   
   <embed id="demo" name="demo"
   src="http://www.amrood.com/games/kumite.swf"
   width="318" height="300" play="false" loop="false"
   pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
   swliveconnect="true">
   </embed>
   
   <form name="form" id="form" action="#" method="get">
     <input type="button" value="Start" onclick="play();" />
     <input type="button" value="Stop" onclick="stop();" />
     <input type="button" value="Rewind" onclick="rewind();" />
   </form>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Chạy theo lệnh trên để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hiệu ứng (Animation) trong JavaScript

Bài tiếp: Debug trong JavaScript

Thứ Ba, 31/07/2018 18:15
51 👨 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript