Từ khóa Void trong JavaScript

void là một từ khóa quan trọng trong JavaScript mà có thể được sử dụng như là một toán tử một ngôi xuất hiện trước toán hạng đơn của nó, mà có thể trong bất kỳ kiểu nào. Toán tử này xác định một biểu thức để được ước lượng mà không trả về một giá trị nào.

Cú pháp

Cú pháp của void có thể là một trong hai kiểu sau:

<head>

  <script type="text/javascript">
   <!--
     void func()
     javascript:void func()
   
     or:
   
     void(func())
     javascript:void(func())
   //-->
  </script>
  
</head>

Ví dụ 1

Sự sử dụng phổ biến nhất của toán tử này là trong một Client-Side javascript:URL, nó cho phép bạn ước lượng một biểu thức cho các tác động thứ yếu của nó (side-effects) mà trình duyệt không hiển thị giá trị của biểu thức đã ước lượng.

Ở đây biểu thức alert ('Warning!!!') được ước lượng nhưng nó không được tải trở lại trong tài liệu hiện tại.

<html>
  <head>
  
   <script type="text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>
   
  </head>
  <body>
  
   <p>Click the following, This won't react at all...</p>
   <a href="javascript:void(alert('Warning!!!'))">Click me!</a>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Thực hiện theo cách trên để xem kết quả

Ví dụ 2

Bạn xem ví dụ sau. Link sau sẽ không là gì bởi vì biểu thức "0" không có tác động trong JavaScript. Ở đây biểu thức "0" được ước lượng, nhưng nó không được tải trở lại trong tài liệu hiện tại.

<html>
  <head>
  
   <script type="text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>
   
  </head>
  <body>
  
   <p>Click the following, This won't react at all...</p>
   <a href="javascript:void(0))">Click me!</a>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Thực hiện theo cách trên để xem kết quả

Ví dụ 3

Cách sử dụng khác của void là chủ yếu để tạo giá trị undefined như sau:

<html>
  <head>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
      function getValue(){
        var a,b,c;
        
        a = void ( b = 5, c = 7 );
        document.write('a = ' + a + ' b = ' + b +' c = ' + c );
      }
     //-->
   </script>
   
  </head>
  
  <body>
   <p>Click the following to see the result:</p>
   
   <form>
     <input type="button" value="Click Me" onclick="getValue();" />
   </form>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Thực hiện theo cách trên để xem kết quả

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hộp thoại - Alert, Prompt, Confirmation trong JavaScript

Bài tiếp: In trang trong JavaScript

Thứ Hai, 30/07/2018 13:37
52 👨 1.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript