Hàm xử lý DATE/TIME trong SQL - Phần 1

Ở bài viết này, Quantrimang xin liệt kê tất cả các hàm quan trọng dùng để xử lý Date/Time trong SQL. Danh sách đưa ra dựa trên MySQL RDBMS.

Các hàm xử lý date/time

Các hàm xử lý date/time

STTHÀMMÔ TẢ
1ADDDATE()Thêm một khoảng thời gian vào date
2ADDTIME()Thêm một khoảng thời gian vào time
3CONVERT_TZ()Chuyển đổi múi giờ
4CURDATE()Trả về ngày hiện tại
5CURRENT_DATE()Trả về ngày hiện tại
6CURRENT_TIME()Trả về thời gian hiện tại
7CURRENT_TIMESTAMP()Trả về ngày và thời gian hiện tại
8CURTIME()Trả về thời gian hiện tại
9DATE_ADD()Cộng thời gian
10DATE_FORMAT()Định dạng giá trị thời gian
11DATE_SUB()Trừ thời gian
12DATE()Trả về phần ngày của biểu thức thời gian
13DATEDIFF()Trả về chênh lệch giữa hai giá trị thời gian
14DAY()Trả về thứ tự ngày trong tháng (từ 0 đến 31)
15DAYNAME()Trả về tên của ngày trong tuần
16DAYOFMONTH()Trả về thứ tự ngày trong tháng (từ 0 đến 31)
17DAYOFWEEK()Trả về chỉ số ngày trong tuần (1 = Sunday, 2 = Monday... 7 = Saturday)
18DAYOFYEAR()Trả về thứ tự ngày trong năm (từ 1 đến 366)
19EXTRACTTrích giá trị thời gian từ biểu thức ban đầu
20FROM_DAYS()Chuyển đổi một số thành giá trị ngày
21FROM_UNIXTIME()Trả về ngày đại diện cho tham số Unixtime ban đầu
22HOUR()Trả về phần giờ từ biểu thức thời gian
23LAST_DAY()Trả về giá trị tương ứng cho ngày cuối cùng của tháng
24LOCALTIME()Trả về ngày giờ hiện tại
25LOCALTIMESTAMP()Trả về ngày giờ hiện tại
26MAKEDATE()Trả về một ngày với các tham số truyền vào
27MAKETIME()Trả về giá trị thời gian với các tham số truyền vào
28MICROSECOND()Trả về microsecond từ biểu thức ban đầu
29MINUTE()Trả về giá trị phút từ biểu thức thời gian
30MONTH()Trả về giá trị tháng từ biểu thức thời gian
31MONTHNAME()Trả về tên tháng từ biểu thức thời gian
32NOW()Trả về ngày giờ hiện tại
33PERIOD_ADD()Thêm một khoảng thời gian cho tháng trong năm
34PERIOD_DIFF()Trả về số tháng giữa các khoảng thời gian
35QUARTER()Trả về giá trị quý từ biểu thức thời gian
36SEC_TO_TIME()Chuyển đổi số giây sang định dạng 'HH: MM: SS'
37SECOND()Trả về giá trị giây từ biểu thức thời gian
38STR_TO_DATE()Chuyển đổi một chuỗi thành một ngày
39SUBDATE()Trừ một khoảng thời gian từ date truyền vào
40SUBTIME()Trừ hai khoảng thời gian
41SYSDATE()Trả về ngày giờ hiện tại
42TIME_FORMAT()Định dạng giá trị thời gian
43TIME_TO_SEC()Trả về số giây được chuyển đổi từ tham số ban đầu
44TIME()Trả về giá trị thời gian từ biểu thức ban đầu
45TIMEDIFF()Trả về chênh lệch giữa hai giá trị thời gian
46TIMESTAMP()Trả về biểu thức datetime
47TIMESTAMPADD()Cộng khoảng thời gian được chỉ định vào tham số ban đầu
48TIMESTAMPDIFF()Trả về một số nguyên thể hiện sự chênh lệch thời gian giữa hai biểu thức
49TO_DAYS()Trả về số ngày giữa giá trị thời gian date và năm 0
50UNIX_TIMESTAMP()Trả về số giây theo Unix timestamp từ biểu thức ban đầu
51UTC_DATE()Trả về ngày UTC hiện tại
52UTC_TIME()Trả về giờ UTC hiện tại
53UTC_TIMESTAMP()Trả về ngày giờ UTC hiện tại
54WEEKDAY()Trả về chỉ số ngày trong tuần (0 = Thứ Hai, 1 = Thứ Ba... 6 = Chủ Nhật)
55WEEKOFYEAR()Trả về chỉ số tuần trong năm của biểu thức thời gian
56YEAR()Trả về năm tương ứng của tham số ban đầu

Các kiểu dữ liệu ngày tháng trong SQL

MySQL đi kèm với các kiểu dữ liệu để lưu trữ giá trị ngày hoặc ngày tháng/thời gian trong cơ sở dữ liệu:

  • DATE – định dạng YYYY-MM-DD
  • DATETIME – định dạng: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
  • TIMESTAMP – định dạng: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
  • YEAR – định dạng YYYY hoặc YY

Với:

  • Y là năm
  • M là tháng
  • D là ngày
  • H là giờ
  • MM là phút
  • SS là giây

YYYY là năm được lưu dưới dạng bốn chữ số, YY là năm được lưu dưới dạng hai chữ số; MM là lưu tháng dưới dạng hai chữ số, ví dụ tháng 7 sẽ là 07):

Trong phần tiếp theo, Quan trimang sẽ cùng bạn tìm hiểu cách sử dụng tất cả các hàm nói trên với cú pháp và những ví dụ cụ thể, các bạn nhớ theo dõi nhé.

Bài trước: Toán tử đại diện WILDCARD trong SQL

Bài tiếp: Hàm xử lý DATE/TIME trong SQL - Phần 2

Thứ Năm, 22/08/2019 10:34
4,713 👨 156.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo