RIGHT JOIN trong SQL

RIGHT JOIN trong SQL là kiểu JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên PHẢI (bảng 2) và các bản ghi phù hợp từ bảng bên TRÁI (bảng 1). Nếu mệnh đề ON không khớp với bản ghi nào trong bảng bên trái thì RIGHT JOIN sẽ vẫn trả về một hàng trong kết quả, nhưng giá trị là NULL trong mỗi cột từ bảng bên trái.

Điều này nghĩa là RIGHT JOIN trả về tất cả giá trị từ bảng bên phải, cộng với các giá trị phù hợp từ bảng bên trái hoặc NULL trong trường hợp không có giá trị phù hợp nào.

LEFT JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và các bản ghi phù hợp từ bảng bên phải.

Cú pháp RIGHT JOIN trong SQL

Cú pháp cơ bản của RIGHT JOIN như sau:

SELECT cot1, cot2,... cotn
FROM bang1
RIGHT JOIN bang2
ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

Tham số:

 • cot1, cot2,... cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
 • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
 • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

Ví dụ về RIGHT JOIN trong SQL

Giả sử hai bảng là NHANVIENTIENTHUONG có các bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Bảng 2: TIENTHUONG

 +-----+---------------------+-------------+--------+
|TT_ID| NGAY        | NHANVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  3000 |
| 100 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  1500 |
| 101 | 2019-02-20 00:00:00 |      2 |  1560 |
| 103 | 2018-12-20 00:00:00 |      4 |  2060 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng RIGHT JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
FROM NHANVIEN
RIGHT JOIN TIENTHUONG
ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+--------+---------------------+
| ID | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
+----+----------+--------+---------------------+
| 3 | Nga   |  3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
| 3 | Nga   |  1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
| 2 | Loan   |  1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
| 4 | Manh   |  2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
+----+----------+--------+---------------------+

Xem thêm các kiểu JOIN:

Thứ Năm, 14/03/2019 12:02
52 👨 19.295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL