Lệnh SELECT TOP trong SQL

Trong SQL, lệnh SELECT TOP được sử dụng để lấy ra N bản ghi hoặc X phần trăm bản ghi từ một bảng. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng câu lệnh TOP trong SQL với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.

Lưu ý: Không phải tất cả các Database đều hỗ trợ mệnh đề TOP. Ví dụ như MySQL hỗ trợ mệnh đề LIMIT để lấy ra số lượng hạn chế các bản ghi, trong khi Oracle sử dụng lệnh ROWNUMFETCH FIRST n ROWS ONLY để thực hiện cùng thao tác này.

Mệnh đề SELECT TOP hữu ích trên các bảng lớn với hàng nghìn bản ghi; Việc trả lại một số lượng lớn bản ghi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Cú pháp lệnh TOP trong SQL

Cú pháp lệnh TOP trong SQL Server / MS Access:

SELECT TOP so_ban_ghi | phan_tram ten_cot (có thể nhiều cột)
FROM ten_bang
WHERE [dieu_kien]

Cú pháp lệnh TOP trong MySQL:

SELECT ten_cot (có thể nhiều cột)
FROM ten_bang
WHERE [dieu_kien]
LIMIT so_luong;

Cú pháp lệnh TOP trong Oracle 12:

SELECT ten_cot (có thể nhiều cột)
FROM ten_bang
ORDER BY ten_cot (có thể nhiều cột)
FETCH FIRST so_luong ROWS ONLY;

Cú pháp lệnh TOP trong Oracle cũ hơn:

SELECT ten_cot (có thể nhiều cột)
FROM ten_bang
WHERE ROWNUM <= so_luong;

Cú pháp Oracle cũ hơn (với ORDER BY):

SELECT *
FROM (SELECT ten_cot(s) FROM ten_bang ORDER BY ten_cot)
WHERE ROWNUM <= so_luong;

Ví dụ về SQL TOP, LIMIT và FETCH FIRST

Giả sử bảng NHANVIEN có các bản ghi như sau:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hanoi     | 6500.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hanoi    | 8500.00 |
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Đề bài đưa ra là danh sách 3 nhân viên đầu tiên trong bảng NHANVIEN. Câu lệnh tương ứng sẽ như sau:

Trên SQL Server/MS Access:

SELECT TOP 3 * FROM NHANVIEN;

Trên MySQL:

ELECT * FROM NHANVIEN
LIMIT 3;

Trên Oracle:

SELECT * FROM NHANVIEN
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;

hoặc

SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE ROWNUM <= 3;

Kết quả trả về tương tự nhau theo cả 3 trường hợp trên sẽ là:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Ví dụ về SQL TOP PERCENT

Đề bài đưa ra: Hiển thị danh sách 50% người đầu tiên trong bảng NHANVIEN. Cú pháp tương ứng sẽ như sau:

Trên SQL Server/MS Access:

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM NHANVIEN;

Trên Oracle:

SELECT * FROM NHANVIEN
FETCH FIRST 50 PERCENT ROWS ONLY;

Cả 2 câu lệnh đều cho ra kết quả như bảng sau:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hanoi     | 6500.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Ví dụ TOP kết hợp với WHERE

Đề bài đưa ra là tìm 3 người đầu tiên trong danh sách NHANVIEN có DIACHI tại Hanoi. Câu lệnh tương ứng sẽ như sau:

Trên SQL Server/MS Access:

SELECT TOP 3 * FROM NHANVIEN
WHERE DIACHI='Hanoi';

Trên MySQL:

SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE DIACHI='Hanoi'
LIMIT 3;

Trên Oracle:

SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE DIACHI='Hanoi'
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh ORDER BY, các bạn nhớ theo dõi nhé.

Thứ Bảy, 06/08/2022 13:38
4,76 👨 14.345
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL