[QUIZ] Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL - Phần 6

Nhằm phục vụ cho công việc và học tập của bạn đọc, đi kèm với các bài học về SQL, Quantrimang.com luôn mong muốn có thể đem đến những bộ câu hỏi với nhiều kiến thức vô cùng hữu ích. Bài trắc nghiệm lần này đi sâu vào các bài tập thực hành SQL. Mời bạn thử sức với 15 câu hỏi bên dưới.

Xem thêm:

Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL - Phần 6

 • Câu 1: Câu lệnh SQL nào bạn sẽ sử dụng để chọn tất cả các cột từ bảng THONGTIN_SACH dưới đây?

  Bảng THONGTIN_SACH:
  Bảng SQL cho câu hỏi 1 đến câu 10

  * Bảng sử dụng cho câu hỏi từ 1 đến 10.

  • SELECT ID_SACH + GIA FROM THONGTIN_SACH;
  • SELECT * FROM THONGTIN_SACH; 
  • SELECT ALL FROM THONGTIN_SACH; 
  • SELECT ALL COLUMNS FROM THONGTIN_SACH;
 • Câu 2: Câu lệnh SQL nào sử dụng để chọn tất cả các sách có giá cao hơn 200000?
  • SELECT ID_SACH FROM THONGTIN_SACH HAVING GIA > 200000;
  • SELECT ID_SACH FROM THONGTIN_SACH ONLY GIA > 200000;
  • SELECT ID_SACH FROM THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH > 200000;
  • SELECT ID_SACH FROM THONGTIN_SACH WHERE GIA > 200000;
 • Câu 3: Câu lệnh SQL nào sử dụng để chọn tất cả các sách có tiêu đề bắt đầu bằng 'A'?
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH FROM THONGTIN_SACH WHERE TEN_SACH LIKE 'A'; 
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH FROM THONGTIN_SACH WHERE TEN_SACH IN 'A'; 
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH FROM THONGTIN_SACH WHERE TEN_SACH LIKE 'A%';
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH FROM THONGTIN_SACH WHERE TEN_SACH LIKE '%A';
 • Câu 4: Câu lệnh SQL nào cho phép sắp xếp tất cả các sách theo giá từ cao đến thấp?
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, GIA FROM THONGTIN_SACH ORDER BY GIA DESC;
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, GIA FROM THONGTIN_SACH SORT BY GIA DESC; 
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, GIA FROM THONGTIN_SACH SORT BY GIA ASC;
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, GIA FROM THONGTIN_SACH ORDER BY GIA ASC;
 • Câu 5: Câu lệnh SQL nào cho phép chèn đoạn dữ liệu sau vào THONGTIN_SACH?
  ID_SACH=20
  TEN_SACH='HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM'
  GIA=150000
  • ADD INTO THONGTIN_SACH WITH (20,'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM',150000);
  • INSERT INTO THONGTIN_SACH USING (20,'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM',150000);
  • INSERT INTO THONGTIN_SACH VALUES (20,'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM',150000);
  • ADD INTO THONGTIN_SACH VALUES (20,'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM',150000);
 • Câu 6: Câu lệnh SQL nào cho phép xóa bảng THONGTIN_SACH khỏi cơ sở dữ liệu?
  • DROP THONGTIN_SACH; 
  • DELETE TABLE THONGTIN_SACH; 
  • TRUNCATE TABLE THONGTIN_SACH; 
  • DROP TABLE THONGTIN_SACH;
 • Câu 7: Câu lệnh SQL nào sử dụng để xóa hàng có ID_SACH = 15?
  • TRUNCATE TABLE THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH = 15; 
  • DELETE FROM THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH = 15; 
  • DROP THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH = 15; 
  • TRUNCATE THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH = 15;
 • Câu 8: Câu lệnh SQL nào sử dụng để thay đổi giá cho SACH có tiêu đề 'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM' thành 200000?
  • UPDATE THONGTIN_SACH SET GIA = 200000 WHERE TEN_SACH = 'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM';
  • UPDATE TABLE THONGTIN_SACH SET GIA = 200000 WHERE TEN_SACH = 'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM';
  • UPDATE THONGTIN_SACH CHANGE GIA = 200000 WHERE TEN_SACH = 'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM';
  • UPDATE TABLE THONGTIN_SACH SET GIA = 200000 WHERE ID_SACH = 'HOC SQL TU QUANTRIMANG.COM';
 • Câu 9: Câu lệnh SQL nào cho phép tìm giá cao nhất từ bảng THONGTIN_SACH?
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, MAX(GIA) FROM THONGTIN_SACH; 
  • SELECT MAX(GIA) FROM THONGTIN_SACH; 
  • SELECT MAXIMUM(GIA) FROM THONGTIN_SACH; 
  • SELECT GIA FROM THONGTIN_SACH ORDER BY GIA DESC;
 • Câu 10: Câu lệnh SQL nào cho phép tìm tất cả các sách có giá từ 150000 đến 200000?
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, GIA FROM THONGTIN_SACH WHERE GIA IS BETWEEN 150000 AND 200000; 
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, GIA FROM THONGTIN_SACH HAVING GIA IS BETWEEN 150000 AND 200000; 
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, GIA FROM THONGTIN_SACH WHERE GIA BETWEEN 150000 AND 200000;
  • SELECT ID_SACH, TEN_SACH, GIA FROM THONGTIN_SACH HAVING GIA BETWEEN 150000 AND 200000;
 • Câu 11: Theo dõi bảng dưới đây, câu lệnh SQL nào sẽ tìm thấy số tiền doanh thu bán hàng của mỗi cửa hàng?

  Bảng BANHANG:
  Bảng SQL cho câu 11 đến câu 15

  * Bảng sử dụng cho câu hỏi từ 11 đến 15.

  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG;
  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG ORDER BY ID_CUAHANG;
  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG GROUP BY ID_CUAHANG;
  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG HAVING UNIQUE ID_CUAHANG;
 • Câu 12: Câu lệnh SQL nào cho phép bạn liệt kê tất cả các cửa hàng có tổng doanh số trên 5000?
  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG GROUP BY ID_CUAHANG HAVING SUM(DOANH_THU) > 5000;
  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG GROUP BY ID_CUAHANG HAVING DOANH_THU > 5000;
  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG WHERE SUM(DOANH_THU) > 5000 GROUP BY ID_CUAHANG;
  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG WHERE DOANH_THU > 5000 GROUP BY ID_CUAHANG;
 • Câu 13: Câu lệnh SQL nào được sử dụng để tìm ngày sớm nhất mà cửa hàng ID = 10 có doanh thu lớn hơn 0?
  • SELECT MAX(NGAY_BAN) FROM BANHANG WHERE ID_CUAHANG = 10 AND DOANH_THU > 0; 
  • SELECT NGAY_BAN FROM BANHANG WHERE ID_CUAHANG = 10 AND DOANH_THU > 0; 
  • SELECT MIN(NGAY_BAN) FROM BANHANG WHERE ID_CUAHANG = 10 OR DOANH_THU > 0; 
  • SELECT MIN(NGAY_BAN) FROM BANHANG WHERE ID_CUAHANG = 10 AND DOANH_THU > 0;
 • Câu 14: Câu lệnh SQL nào cho phép tìm tổng số cửa hàng trong bảng BANHANG?
  • SELECT COUNT(ID_CUAHANG) FROM BANHANG; 
  • SELECT COUNT(DISTINCT ID_CUAHANG) FROM BANHANG; 
  • SELECT DISTINCT ID_CUAHANG FROM BANHANG; 
  • SELECT COUNT(ID_CUAHANG) FROM BANHANG GROUP BY ID_CUAHANG;
 • Câu 15: Câu lệnh SQL nào cho phép bạn tìm tổng số doanh thu cửa hàng có ID là 25 và cửa hàng có ID là 45?
  • SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG WHERE ID_CUAHANG IN (25,45) GROUP BY ID_CUAHANG; 
  • b) SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG GROUP BY ID_CUAHANG HAVING ID_CUAHANG IN (25,45); 
  • c) SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG WHERE ID_CUAHANG IN (25,45); 
  • d) SELECT ID_CUAHANG, SUM(DOANH_THU) FROM BANHANG WHERE ID_CUAHANG = 25 AND ID_CUAHANG = 45 GROUP BY ID_CUAHANG;
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 02/04/2019 10:45
4,47 👨 3.402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL