[QUIZ] Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL - Phần 2

Tiếp tục series "Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL?", phần 2 tiếp tục với những câu hỏi xoay quay các kiến thức cơ bản trong cơ sở dữ liệu. Bạn hãy thử tài kiến thức của mình cùng Quantrimang qua bộ câu hỏi trắc nghiệm sau đây nhé!\

Xem thêm:

 • Câu 1: Trong SQL, làm thế nào để chèn một bản ghi mới vào bảng "Persons"?
  • INSERT INTO Persons VALUES ('Jimmy', 'Jackson')  
  • INSERT VALUES ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons
  • INSERT ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons
 • Câu 2: Trong SQL, làm thế nào để chèn vào "LastName" bản ghi có giá trị "Olsen" trong bảng "Persons"?
  • INSERT ('Olsen') INTO Persons (LastName)  
  • INSERT INTO Persons ('Olsen') INTO LastName
  • INSERT INTO Persons (LastName) VALUES ('Olsen')  
 • Câu 3: Làm thế nào để thay đổi "Hansen" thành "Nilsen" ở cột "LastName" trong bảng "Persons"?
  • MODIFY Persons SET LastName='Nilsen' WHERE LastName='Hansen'
  • UPDATE Persons SET LastName='Nilsen' WHERE LastName='Hansen'  
  • MODIFY Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen
  • UPDATE Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen'
 • Câu 4: Trong SQL, làm thế nào để xóa bản ghi "Peter" từ cột "FirstName" trong bảng "Persons"?
  • DELETE FirstName='Peter' FROM Persons
  • DELETE ROW FirstName='Peter' FROM Persons
  • DELETE FROM Persons WHERE FirstName = 'Peter'  
 • Câu 5: Trong SQL, làm thế nào để trả về số lượng bản ghi trong bảng "Persons"?
  • SELECT COLUMNS(*) FROM Persons
  • SELECT COUNT(*) FROM Persons  
  • SELECT LEN(*) FROM Persons
  • SELECT NO(*) FROM Persons
 • Câu 6: Đâu là loại JOIN phổ biến nhất?
  • INNER JOIN
  • INSIDE JOIN
  • JOINED TABLE
  • JOINED
 • Câu 7: Toán tử nào được sử dụng để lấy dữ liệu trong một khoảng?
  • RANGE
  • BETWEEN
  • WITHIN
 • Câu 8: Ràng buộc NOT NULL không chấp nhận một cột có giá trị null.
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 9: Mệnh đề nào được sử dụng để tìm kiếm giá trị theo mẫu nhất định?
  • LIKE
  • GET
  • FROM
 • Câu 10: Câu lệnh SQL nào được sử dụng để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu?
  • CREATE DB
  • CREATE TABLE  
  • CREATE DATABASE TAB
  • CREATE DATABASE TABLE
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 29/03/2019 20:15
4,18 👨 7.848
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL