[QUIZ] Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL - Phần 5

Tiếp tục bộ câu hỏi giúp người dùng dễ dàng làm quen và ôn tập về ngôn ngữ SQL, Quản trị mạng gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL để bạn tham khảo. Hãy cùng thử tài hiểu biết của mình với những câu hỏi dưới đây nhé.

Xem thêm:

Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL

 • Câu 1: Câu lệnh SQL nào sau đây có cú pháp đúng?
  • SELECT CustomerName, COUNT(CustomerName) FROM Orders ORDER BY CustomerName
  • SELECT CustomerName, COUNT(CustomerName) FROM Orders GROUP BY CustomerName
  • SELECT CustomerName, COUNT(CustomerName) FROM Orders
 • Câu 2: Câu lệnh SQL nào sau đây có cú pháp đúng?
  • SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 = = 10
  • SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 => 10
  • SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 >= 10
 • Câu 3: Câu lệnh SQL nào chèn dữ liệu vào bảng Projects?
  • SAVE INTO Projects (ProjectName, ProjectDescription) VALUES ('Content Development', 'Website content development project')
  • INSERT Projects VALUES ('Content Development', 'Website content development project')
  • INSERT Projects ('Content Development', 'Website content development project')
  • INSERT INTO Projects (ProjectName, ProjectDescription) VALUES ('Content Development', 'Website content development project')
 • Câu 4: Câu lệnh SQL nào sau đây có cú pháp đúng?
  • SELECT Username, Password WHERE Username = 'user1'
  • SELECT Username AND Password FROM Users
  • SELECT Username, Password FROM Users
 • Câu 5: Từ khóa SQL nào được sử dụng để chỉ truy xuất các giá trị duy nhất?
  • DISTINCTIVE
  • UNIQUE
  • DISTINCT
  • DIFFERENT
 • Câu 6: VIEW trong SQL có nghĩa là gì?
  • Là một sơ đồ cơ sở dữ liệu.
  • Là một bảng ảo trong cơ sở dữ liệu có nội dung được định nghĩa thông qua một câu lệnh SQL nào đó. 
  • Là một thủ tục được lưu trữ đặc biệt thực hiện khi sự kiện nào đó xảy ra.
 • Câu 7: SQL đạt chuẩn quốc tế nào?
  • Chỉ đạt chuẩn ISO (International Organization for Standardization)
  • Chỉ đạt chuẩn ANSI (American National Standards Institute)
  • Đạt cả chuẩn ISO và ANSI
 • Câu 8: DML có nghĩa là gì?
  • Different Mode Level
  • Data Manipulation language
  • Data Mode Lane
  • Data Model Language
 • Câu 9: Câu lệnh SQL nào sau đây sẽ phát sinh lỗi khi thực thi?
  • CREATE DATABASE students
  • CREATE DATABASE students;
  • create database if not exists students
  • IF NOT EXISTS CREATE DATABASE STUDENTS;
 • Câu 10: Mệnh đề ORDER được sử dụng để sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 11: Câu lệnh nào sau đây sẽ thực thi thành công?
  • SELECT customer FROM customer_name;
  • SELECT FROM customers customer name;
  • SELECT customer_name FROM customers ORDER BY zone WHERE cat_id = 12;
  • SELECT customer_name FROM customers WHERE cat_id = 12 ORDER BY cat_id;
 • Câu 12: Lệnh GROUP BY không thể sử dụng với các hàm tập hợp.
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 13: Trong các hàm dưới đây, đâu là hàm tập hợp trong SQL?
  • CURDATE()
  • COUNT
  • AVERAGE
  • MAXIMUM
 • Câu 14: Lệnh UNION được sử dụng để kết hợp các kết quả từ nhiều truy vấn vào một tập kết quả.
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 15: Thứ tự đúng của toán tử ">" và "=" là gì khi muốn chỉ định điều kiện tìm kiếm lớn hơn hoặc bằng nhau?
  • >=
  • =>
  • Cả 2 đáp án đều đúng
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 16/04/2019 16:43
54 👨 3.945
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL