FULL JOIN trong SQL

FULL JOIN trong SQL trả về tất cả bản ghi ở bảng trái và bảng phải kết hợp lại. Nói cách khác, mệnh đề này là kết hợp kết quả của cả hai loại LEFT và RIGHT JOIN.

Bảng được kết hợp sẽ chứa tất cả bản ghi từ cả hai bảng và điền vào đó giá trị NULL cho các giá trị không khớp nhau.

FULL JOIN trả về tất cả bản ghi ở bảng trái và bảng phải kết hợp lại.

Cú pháp FULL JOIN trong SQL

Cú pháp cơ bản của FULL JOIN như sau:

SELECT cot1, cot2,... cotn
FROM bang1
FULL JOIN bang2
ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

Tham số:

 • cot1, cot2,... cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
 • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
 • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

Ví dụ về FULL JOIN trong SQL

Giả sử hai bảng là NHANVIENTIENTHUONG có các bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Bảng 2: TIENTHUONG

 +-----+---------------------+-------------+--------+
|TT_ID| NGAY        | NHANVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  3000 |
| 100 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  1500 |
| 101 | 2019-02-20 00:00:00 |      2 |  1560 |
| 103 | 2018-12-20 00:00:00 |      4 |  2060 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng FULL JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
FROM NHANVIEN
FULL JOIN TIENTHUONG
ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

Kết quả trả về là:

 +------+----------+--------+---------------------+
| ID  | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
+------+----------+--------+---------------------+
|  1 | Thanh  |  NULL | NULL        |
|  2 | Loan   |  1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  3 | Nga   |  3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  3 | Nga   |  1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  4 | Manh   |  2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
|  5 | Huy   |  NULL | NULL        |
|  6 | Cao   |  NULL | NULL        |
|  7 | Lam   |  NULL | NULL        |
|  3 | Nga   |  3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  3 | Nga   |  1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  2 | Loan   |  1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  4 | Manh   |  2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
+------+----------+--------+---------------------+

Nếu Database của bạn không hỗ trợ FULL JOIN (chẳng hạn như MySQL) thì bạn có thể sử dụng câu lệnh UNION ALL để kết hợp hai JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
FROM NHANVIEN
LEFT JOIN TIENTHUONG
ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID
UNION ALL
SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
FROM NHANVIEN
RIGHT JOIN TIENTHUONG
ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID

Xem thêm các kiểu JOIN:

Thứ Năm, 14/03/2019 17:51
4,88 👨 22.210
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL