[QUIZ] Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL - Phần 1

SQL là một thuật ngữ quen thuộc nếu bạn để ý đến lĩnh vực máy tính. Đây là ngôn ngữ để làm việc với cơ sở dữ liệu và cũng là ngôn ngữ tiêu chuẩn cho các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ.

Vậy bạn biết gì về SQL? Hãy thử tài kiến thức của mình cùng Quantrimang qua bộ câu hỏi trắc nghiệm sau đây nhé!

Vậy bạn biết gì về SQL?

 • Câu 1: SQL có nghĩa là gì?
  • Structured Question Language
  • Structured Query Language
  • Strong Question Language
 • Câu 2: Câu lệnh SQL nào được sử dụng để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu?
  • GET
  • OPEN
  • SELECT  
  • EXTRACT
 • Câu 3: Câu lệnh SQL nào được sử dụng để cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu?
  • MODIFY
  • SAVE AS
  • SAVE
  • UPDATE  
 • Câu 4: Câu lệnh SQL nào được sử dụng để xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu?
  • REMOVE
  • DELETE  
  • COLLAPSE
  • DROP
 • Câu 5: Câu lệnh SQL nào được sử dụng để thêm dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu?
  • ADD RECORD
  • ADD NEW
  • INSERT INTO  
  • INSERT NEW
 • Câu 6: Trong SQL, làm thế nào để chọn một cột có tên "FirstName" từ bảng "Persons"?
  • EXTRACT FirstName FROM Persons
  • SELECT FirstName FROM Persons  
  • SELECT Persons.FirstName
 • Câu 7: Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các cột từ bảng "Persons"?
  • SELECT [all] FROM Persons
  • SELECT * FROM Persons  
  • SELECT *.Persons
  • SELECT Persons
 • Câu 8: Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó giá trị của cột "FirstName" là "Peter"?
  • SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName='Peter'
  • SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter'
  • SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter'
  • SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter'  
 • Câu 9: Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó giá trị của cột "FirstName" bắt đầu bằng "a"?
  • SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%a'
  • SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'a%'  
  • SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='%a%'
  • SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='a'
 • Câu 10: Toán tử OR hiển thị bản ghi nếu dữ liệu lấy ra chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện được liệt kê. Toán tử AND hiển thị bản ghi nếu dữ liệu lấy ra thỏa mãn tất các điều kiện được liệt kê.
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 11: Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó giá trị của cột "FirstName" là "Peter" và "LastName" là "Jackson"?
  • SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' AND LastName='Jackson'  
  • SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter' AND LastName<>'Jackson'
  • SELECT FirstName='Peter', LastName='Jackson' FROM Persons
 • Câu 12: Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó "LastName" được xếp theo thứ tự abc và nằm trong khoảng "Hansen" và "Pettersen" (bao gồm cả 2 giá trị này)?
  • SELECT * FROM Persons WHERE LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen'
  • SELECT LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen' FROM Persons
  • SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'  
 • Câu 13: Câu lệnh SQL nào được sử dụng để trả về các giá trị duy nhất trong bảng?
  • SELECT UNIQUE
  • SELECT DISTINCT  
  • SELECT DIFFERENT
 • Câu 14: Lệnh SQL nào được sử dụng để sắp xếp tập kết quả?
  • SORT BY  
  • SORT
  • ORDER
  • ORDER BY  
 • Câu 15: Trong SQL, làm thế nào có thể trả về tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" được sắp xếp giảm dần theo "FirstName"?
  • SELECT * FROM Persons SORT BY 'FirstName' DESC  
  • SELECT * FROM Persons ORDER BY FirstName DESC  
  • SELECT * FROM Persons SORT 'FirstName' DESC
  • SELECT * FROM Persons ORDER FirstName DESC
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 29/03/2019 17:55
4,68 👨 11.219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL