[QUIZ] Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL - Phần 7

Phần 7 của bộ trắc nghiệm SQL đi sâu vào các bài tập thực hành SQL tiếp nối kì trước. Bạn hãy cùng Quantrimang.com thử sức với 10 câu hỏi bên dưới nhé.

Xem thêm:

Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL - Phần 7

Theo dõi bảng sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Bảng KETQUA_KIEMTRA:

ID_SVTEN_SVHO_SVID_BAIKTDIEM
10HUYTRAN190
10HUYTRAN285
11HUNGVU178
11HUNGVU272
12HUYENNGUYEN195
12HUYENNGUYEN292
13LINHLE170
13LINHLE2100
14QUANDUONG285
 • Câu 1: Kết quả của câu lệnh SQL sau là gì?
  SELECT COUNT(DISTINCT STUDENT_ID) FROM EXAM_RESULTS; 
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Câu 2: Câu lệnh SQL nào sử dụng để tính điểm thi trung bình cho bài kiểm tra số 1?
  • SELECT AVG(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA; 
  • SELECT AVG(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE ID_BAIKT = 1; 
  • SELECT AVG(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA GROUP BY ID_BAIKT; 
  • SELECT COUNT(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE ID_BAIKT = 1;
 • Câu 3: Câu lệnh SQL nào sử dụng để tính mỗi bài kiểm tra có bao nhiêu học sinh đã thực hiện?
  • SELECT COUNT(DISTINCT ID_SV) FROM KETQUA_KIEMTRA GROUP BY ID_BAIKT; 
  • SELECT ID_BAIKT, MAX(ID_SV) FROM KETQUA_KIEMTRA GROUP BY ID_BAIKT; 
  • SELECT ID_BAIKT, COUNT(DISTINCT ID_SV) FROM KETQUA_KIEMTRA GROUP BY ID_BAIKT; 
  • SELECT ID_BAIKT, MIN(ID_SV) FROM KETQUA_KIEMTRA GROUP BY ID_BAIKT;
 • Câu 4: Câu lệnh SQL nào sử dụng để in ra bản ghi của tất cả các sinh viên có họ bắt đầu bằng 'L'?
  • SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV LIKE 'L%'; 
  • SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV LIKE 'L'; 
  • SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV = 'L'; 
  • SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV <> 'L';
 • Câu 5: Kết quả của câu lệnh SQL sau là gì?
  SELECT MAX(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE ID_BAIKT = 1 AND HO_SV LIKE '%U%';
  • 95
  • 85
  • 100
  • 78
 • Câu 6: Câu lệnh SQL nào sử dụng để in ra các bản ghi của tất cả các sinh viên có tên hoặc họ của họ kết thúc bằng 'N'?
  • SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE TEN_SV LIKE '%N' OR HO_SV LIKE '%N'; 
  • SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE TEN_SV LIKE 'N' OR HO_SV LIKE 'N'; 
  • SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE TEN_SV LIKE 'N%' OR HO_SV LIKE 'N%'; 
  • SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE TEN_SV LIKE '%N%' OR HO_SV LIKE '%N%';
 • Câu 7: Câu lệnh SQL nào sử dụng để tìm tên của tất cả các sinh viên đạt điểm cao hơn 90 trong bài kiểm tra số 2?
  • SELECT TEN_SV, HO_SV FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE ID_BAIKT = 2 OR DIEM_KT > 90; 
  • SELECT TEN_SV, HO_SV FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE ID_BAIKT = 2 AND DIEM_KT > 90; 
  • SELECT TEN_SV, HO_SV FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE DIEM_KT > 90; 
  • SELECT TEN_SV, HO_SV FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE ID_BAIKT = 2 HAVING DIEM_KT > 90;
 • Câu 8: Câu lệnh SQL nào sử dụng để tìm tên của tất cả các sinh viên đạt tổng điểm 2 bài kiểm tra cao hơn 180?
  • SELECT TEN_SV, HO_SV, SUM(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA GROUP BY TEN_SV, HO_SV; 
  • SELECT TEN_SV, HO_SV, SUM(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA HAVING SUM(DIEM_KT) > 180; 
  • SELECT TEN_SV, HO_SV, SUM(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA GROUP BY TEN_SV, HO_SV HAVING SUM(DIEM_KT) > 180; 
  • SELECT TEN_SV, HO_SV, SUM(DIEM_KT) FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE DIEM_KT > 180 GROUP BY TEN_SV, HO_SV;
 • Câu 9: Có bao nhiêu bản ghi mà câu lệnh SQL sau đây tạo ra?
  SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV LIKE '%U%' AND DIEM_KT > 75;
  • 3
  • 4
  • 5
  • Không có đáp án
 • Câu 10: Có bao nhiêu bản ghi mà câu lệnh SQL sau trả về?
  SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE ID_SV <= 12 AND DIEM > 85;
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 12/09/2019 14:57
52 👨 2.259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL