[QUIZ] Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL - Phần 3

Nhằm phục vụ cho công việc và học tập của bạn đọc, đi kèm với các bài học về SQL, Quantrimang luôn mong muốn có thể đem đến những bộ câu hỏi với nhiều kiến thức vô cùng hữu ích. Hãy cùng thử sức với 15 câu hỏi sau đây nhé!

Xem thêm:

Bạn biết gì về SQL?

 • Câu 1: Trong SQL, mệnh đề ALTER TABLE dùng để làm gì?
  • Dùng để thêm, xoá và sửa đổi các cột trong một bảng đã có. 
  • Dùng để chèn dữ liệu vào bảng trong cơ sở dữ liệu.
  • Dùng để xóa bảng trong cơ sở dữ liệu.
  • Dùng để xóa dữ liệu khỏi bảng trong cơ sở dữ liệu.
 • Câu 2: Mệnh đề HAVING chỉ có thể được sử dụng với...
  • Câu lệnh INSERT
  • Câu lệnh JOIN
  • Câu lệnh DELETE
  • Câu lệnh SELECT
 • Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng?
  • TRUNCATE TABLE phải được sử dụng cùng với mệnh đề WHERE.
  • TRUNCATE TABLE có chức năng tương tự như lệnh DELETE nhưng không có mệnh đề WHERE và đều được sử dụng để xóa các bản ghi từ một bảng đang tồn tại trong SQL.
  • TRUNCATE TABLE xóa bảng khỏi cơ sở dữ liệu
 • Câu 4: Câu lệnh SQL nào sau đây là đúng?
  • SELECT * FROM Sales WHERE Date BETWEEN '10/12/2005' AND '01/01/2006'
  • SELECT FROM Sales WHERE Date BETWEEN '10/12/2005' AND '01/01/2006'
  • SELECT FROM Sales WHERE Date BETWEEN ('10/12/2005', '01/01/2006')
 • Câu 5: Câu lệnh CREATE TABLE dùng để làm gì?
  • Tạo một bảng cơ sở dữ liệu mới
  • Tạo một thủ tục lưu trữ
  • Tạo chế độ xem cơ sở dữ liệu
 • Câu 6: RDBMS là viết tắt của...?
  • Real Database Management System
  • Relational Database Management System
  • Read Database Master System
 • Câu 7: Hàm nào dưới đây là hàm tập hợp trong SQL?
  • AVG
  • LEN
  • JOIN
  • LEFT
 • Câu 8: Lệnh SQL nào sau đây lấy ra chuỗi 'Success'?
  • SELECT ' Success '
  • SELECT 'Success'
  • SELECT LEFT('Success is all I need.', 15)
 • Câu 9: Câu lệnh SQL sau đây làm gì:
  SELECT Khachhang, COUNT(Dondathang) FROM Sales
  GROUP BY Khachhang
  HAVING COUNT(Dondathang) >5
  • Chọn tất cả khách hàng từ bảng Sales đã thực hiện hơn 5 đơn hàng.
  • Chọn tất cả khách hàng từ bảng Sales.
  • Chọn tổng số đơn đặt hàng từ bảng Sales, nếu số này lớn hơn 5
 • Câu 10: Câu lệnh SQL nào sau đây sẽ chọn tất cả các bản ghi với tất cả các cột của chúng từ một bảng có tên là Sales?
  • DELETE FROM Sales
  • SELECT * FROM SALES WHERE OrderID < 1
  • SELECT * FROM Sales
 • Câu 11: Câu lệnh SQL nào sau đây đếm các bản ghi trong bảng 'Sales'?
  • SELECT COUNT(*) FROM Sales
  • SELECT COUNT(*) IN Sales
  • SELECT NUM() FROM Sales
  • SELECT COUNTER(*) FROM Sales
 • Câu 12: Lệnh INSERT được sử dụng để làm gì?
  • Để lấy dữ liệu.
  • Để chèn dữ liệu.
  • Để sửa đổi dữ liệu.
 • Câu 13: Câu lệnh SQL nào sau đây xóa tất cả các bản ghi trong bảng Sales?
  • DELETE FROM Sales
  • DELETE Sales
  • DELETE * FROM Sales
  • DELETE ALL Sales
 • Câu 14: Yếu tố nào nằm sau mệnh đề WHERE trong SQL?
  • Tên bảng đang sử dụng để lấy bản ghi.
  • Điều kiện cần đáp ứng cho các hàng được trả về.
  • Danh sách các cột được chọn
 • Câu 15: Lệnh SQL nào sau đây viết đúng cú pháp?
  • SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 => 10
  • SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 = = 10
  • SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 >= 10
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức SQL của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 03/04/2019 16:13
55 👨 5.050
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL