Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL

Lệnh TRUNCATE TABLE được sử dụng để xóa hoàn toàn các bản ghi từ một bảng đang tồn tại trong SQL.

Lệnh này hoạt động tương tự như DROP TABLE xóa toàn bộ bảng, nhưng TRUNCATE sẽ xóa toàn bộ cấu trúc bảng từ Database và nếu cần lưu trữ một vài dữ liệu có cấu trúc bảng như vậy, bạn sẽ phải tạo lại bảng này lần nữa.

Cú pháp sử dụng TRUNCATE TABLE trong SQL

Cú pháp cơ bản của lệnh TRUNCATE TABLE để loại bỏ các bản ghi từ bảng là như sau:

TRUNCATE TABLE ten_bang;

Ví dụ về TRUNCATE TABLE trong SQL

Giả sử bảng NHANVIEN có các bản ghi như sau:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Thực hiện câu lệnh Truncate như sau:

SQL > TRUNCATE TABLE NHANVIEN;

Bây giờ, bảng NHANVIEN đã bị loại bỏ các bản ghi và kết quả từ câu lệnh SELECT được trả về là:

SQL> SELECT * FROM NHANVIEN;
Empty set (0.00 sec)

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng VIEW trong SQL, các bạn nhớ theo dõi nhé.

Bài trước: Chỉ mục (INDEX) trong SQL

Bài tiếp: Khung nhìn VIEW trong SQL

Thứ Hai, 01/04/2019 09:50
52 👨 14.149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL