Từ khóa DISTINCT trong SQL

Trong SQL, từ khóa DISTINCT được sử dụng kết hợp với câu lệnh SELECT để loại bỏ tất cả các bản ghi trùng lặp và chỉ lấy các bản ghi duy nhất trong bảng.

Có thể có trường hợp xảy ra là bạn có nhiều bản ghi trùng lặp trong 1 bảng. Trong khi tìm và hiển thị các bản ghi, sẽ hợp lý hơn nếu chỉ tìm nạp các bản ghi duy nhất thay vì hiển thị cả bản ghi trùng lặp, khi đó ta sẽ cần dùng tới câu lệnh SELECT DISTINCT

Cú pháp sử dụng DISTINCT trong SQL

Cú pháp cơ bản của từ khóa DISTINCT để loại bỏ các bản ghi trùng lặp là như sau:

SELECT DISTINCT cot1, cot2,... cotN 
FROM ten_bang
WHERE [dieu_kien]

Ví dụ về DISTINCT trong SQL

Giả sử bảng NHANVIEN có các bản ghi như sau:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Trước tiên, chúng ta hãy xem cách truy vấn SELECT trả về bản ghi mức lương trùng lặp như thế nào.

> SELECT LUONG 
FROM NHANVIEN
ORDER BY LUONG;

Trong kết quả thu được sau đây, LUONG 2000 xuất hiện 2 lần là một bản ghi trùng lặp từ bảng ban đầu.

+----------+
| LUONG  |
+----------+
| 1500.00 |
| 2000.00 |
| 2000.00 |
| 4500.00 |
| 6500.00 |
| 8500.00 |
| 10000.00 |
+----------+

Bây giờ, hãy sử dụng từ khóa DISTINCT với truy vấn SELECT và xem kết quả.

> SELECT DISTINCT LUONG 
FROM NHANVIEN
ORDER BY LUONG;
+----------+
| LUONG  |
+----------+
| 1500.00 |
| 2000.00 |
| 4500.00 |
| 6500.00 |
| 8500.00 |
| 10000.00 |
+----------+

Nhờ DISTINCT mà kết quả thu được không có bất kỳ mục nhập trùng lặp nào.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về sắp xếp kết quả trong SQL, các bạn nhớ theo dõi nhé.

Thứ Bảy, 13/08/2022 11:22
3,510 👨 20.729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học SQL