Lệnh CREATE TABLE trong SQL để tạo bảng cơ sở dữ liệu

Lệnh CREATE TABLE trong SQL dùng để tạo một bảng mới. Việc tạo bảng mới cơ bản liên quan đến việc đặt tên cho bảng, xác định các cột và kiểu dữ liệu của mỗi cột.

Cú pháp lệnh CREATE TABLE

Câu lệnh SQL CREATE TABLE có cú pháp như sau:

CREATE TABLE ten_bang(
  cot1 kieu_du_kieu,
  cot2 kieu_du_kieu,
  cot3 kieu_du_kieu,
  .....
  cotN kieu_du_kieu,
  PRIMARY KEY( mot hoac nhieu cot )
);

CREATE TABLE là từ khóa nói cho hệ thống cơ sở dữ liệu biết bạn muốn làm gì. Trong trường hợp này, bạn muốn tạo một bảng mới. Tên duy nhất hoặc định danh cho bảng được đi liền ngay sau câu lệnh CREATE TABLE.

Trong ngoặc sẽ xác định từng cột trong bảng và kiểu dữ liệu của nó. Cú pháp trên sẽ rõ ràng hơn khi bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ về lệnh CREATE TABLE

Code dưới đây là ví dụ về việc tạo bảng NHANVIEN với ID như khóa chính và NOT NULL là ràng buộc để đảm bảo các trường không thể NULL khi tạo các bản ghi trong bảng này.

CREATE TABLE NHANVIEN(
  ID  INT       NOT NULL,
  TEN VARCHAR (255)   NOT NULL,
  TUOI INT       NOT NULL,
  DIACHI CHAR (255) ,
  LUONG  DECIMAL (18, 2),    
  PRIMARY KEY (ID)
);

Với thông tin tạo bảng như trên, bạn sẽ tạo 1 bảng với cột ID, TUOI có kiểu INT sẽ chứa 1 số nguyên. Cột TEN, DIACHI thuộc loại varchar chứa các ký tự với độ dài tối đa các trường là 255 ký tự. Cột LUONG là dữ liệu có số thập phân với 2 chữ số sau dấu phảy. Và bảng này có dùng cột ID làm khóa chính (không trùng lặp).

Bạn có thể xác minh xem bảng có được tạo thành công không bằng cách nhìn vào thông báo được hiển thị bởi máy chủ SQL, hoặc sử dụng lệnh DESC như thế này:

SQL> DESC NHANVIEN;
+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
| ID    | int(11)    | NO  | PRI |     |    |
| TEN    | varchar(255) | NO  |   |     |    |
| TUOI   | int(11)    | NO  |   |     |    |
| DIACHI  | char(255)   | YES |   | NULL  |    |
| LUONG   | decimal(18,2) | YES |   | NULL  |    |
+---------+---------------+------+-----+---------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

Tạo bảng bằng cách khác

Bạn cũng có thể tạo bảng từ việc sao chép một bảng hiện có, bằng cách sử dụng kết hợp lệnh CREATE TABLE và lệnh SELECT. Bảng sau khi sao chép sẽ có kiểu dữ liệu các cột giống như kiểu dữ liệu của bảng gốc. Cú pháp như sau:

CREATE TABLE ten_bang_moi AS
  SELECT cot_1, cot_2,...
  FROM ten_bang_da_co
  WHERE ....;

Ví dụ: Tạo một bảng dữ liệu KHACHHANG có các cột ID, TEN, DIACHI tương tự như bảng NHANVIEN đã có ở trên. Bạn sẽ dùng câu lệnh như sau:

CREATE TABLE KHACHHANG AS
  SELECT ID, TEN, DIACHI
  FROM NHANVIEN

Bây giờ, sau khi đã có bảng NHANVIEN và KHACHHANG sẵn sàng trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể bắt đầu dùng hàm INSERT INTO để chèn dữ liệu vào bảng.

Thứ Ba, 02/08/2022 15:11
4,510 👨 30.285
0 Bình luận
Sắp xếp theo